ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  #<  h Normal_Long An`Sheet1T .- Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi ?Vn u t pht trin trn a bn tnh Long An nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng 2[ 7 H F @z% dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } @hhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-AA-@.٢$Q\@ 0 112 /3@3v@4Ӱ%@[@ /3 @3@4%rk[@ / 3<@3a@ 4*Y7\@ / 3X@3H@ 4?ѻ"]@ /! 3h@33@ 4Q7Z@ /" 3A@3A@ 4JJZ@ / 3D@3@ 4(፦_@ /#3@3AA@4ԪJUY@ /$3@3w@4􊫙'&`@ 0% 554 /&3qA3=A4 #B2Z@ /'3@3@48Ii%o@ /(3b@3@4Xk^@ 0) 554 /*3A@3@4Y6Z@ /+3@3Ay@4&CQ^@ /,3@3y@4_PL~]@ /3a@3@4G=[@ /3@36@4a@ /3@3@4```]@ 0 554 /3@3F@4?V_h\@ /3@3ģ@4Y1P c@ / 3$@3$@4Y@ / 3j@3v@4q_^@DZl4666666666666666666666* ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3@3pb@ 4-FY@ !/ !3@3@!4E]tѭb@ "/ "334 #/#3γ@3@#4 ц[@ $/$3.@3@4^@ %/%3@3r@%4@A =J[@ &/&3 @3@&4rO#,b@ '/'3Ћ@3@@'4SԦ6]@ (/(3q@3q@4Y@ )/)3@3A@)4$,swY@ */*3޲@3l@*4;0̵]@ +/+3@3P@+4sHM0b@ ,/,3̥@3T@,4we]vX@ -/-3!@3@-4KKKKKKd@ ./.3x@3x@.44և0Y@/#6670#6671#6672#6673#6674#6675#6676#6677#6678#6679#667:#667;#667<#667=#667>#667?#667Dl666*666*666666>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@]@/՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F`I׉Workbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8