ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  #<  h Normal_BR-VT`&Sheet1T .-# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o toIVn u t pht trin trn a bn tnh B Ra - Ving Tu nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn2Y 5  F ?~% dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } ?hhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,- A-1A.9[Is_[@ 0 112 / 3QA3TA4HqZ@ /!3@3@4`,&`Z@ /" 3t@3@ 4zÙd c@ /# 3>@3@ 4f3]@ /$ 3qA3A 4V@Z@ /% 3^@3|@ 4uz!^@ /" 3@@3@ 4."`@ /&3@3g@4V0Kq^@ /'3b@3@4qǡZ@ 0( 554 /)3 A3 A4lZ@ /*3@3_@4Y*b^@ /+3X@3(@4*`>]X`@ 0, 554 /3 @3e@4/Q@[@ /3@3@4H'{tZ@ /3R@3{@4TKf4]@ /3AW@3̋@4j\@ /3t@3v@42a@ / 3@3@4jiiii[@ 0 554 / 3@3o@4&9\@ / 3@3@42[@ / 3R@3@4g7Y@ /3@3 @4VUUUUEc@Dfl46666666666666666666666 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@ / 3@3p@ 4 eY@ !/!3B@3H@!4""""""X@ "/ "334 #/#3@3أ@#4\ V@ $/$3`@3F@$4c1(j@ %/%3`@3@%4EtJukY@ &/&3N@3?&4VUUUUd@ '/'3 @3@'4Y7"5\@ (/(3@3`P@(4'to@[@ )/)3@3I@)4Kh\@ */*3@3'@*4$Ԑd@ +/+3l@3<@+4H@8/ ]@ ,/,3@3Ȯ@,4P&to`@ -/-3?3N@4^@ ./.3k@3g@.4ɷ`@/#6670#6671#6672#6673#6674#6675#6676#6677#6678#6679#667:#667;#667<#667=#667>#667BX666666666666*6>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@@f՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry Fp̉Workbook &SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8