ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  #<  h Normal_Binh Thuan`Sheet1T .-# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o toBVn u t pht trin trn a bn tnh Bnh Thun nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2^ X *Z, F @% dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } @hhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-,@-!,@.m}\@ 0 112 /3[@3@4S&—\@ /3/@3`@4P$8\@ / 3@3k@ 4"ƨ[@ /! 3"@3^@ 4NM\@ /" 3@3@ 4蝺^@ /# 3@3{@ 4g~]@ / 32@3@ 4bjYb@ /$3c@3"@4G D#Z@ /%3@3|@4-s.Q@ 0& 554 /'3@3a@4S:˧]@ /(30@3N@4!2U@ /)3k@3t@4'Z@ 0* 554 /+37@3K@4,`[[@ /,3@3Pq@4{j//5_@ /3@3G@4Wa@ /3@3@4P0[@ /3E@3l@4u7[~`@ /3@3\@4u6\@ 0 554 / 3@3@4 xZ@ / 3@3B@4r\@ / 3@3*@4==U@ / 3@3ڱ@4NxA7_@Dfl46666666666666666666666 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3M@3@ 4i`@ !/!3Ԭ@3(@!4{za@ "/ "334 #/#3|@3G@#4@ITa@ $/$3p@3@$4؊P@ %/%3 @3@%40qY@ &/&33@3|@&4;e@ '/'3t@3@'4. a@ (/(3@z@3`@(4m۶m6g@ )/)3@3@)4 P`@ */*3^@3@*4ˬoY@ +/+3p@3@+4c\@ ,/,3@3(@,4h@ -/-3q@3t@-4n۶mv]@ ./.3@3@.4[ZZZZZ@/#6670#6671#6672#6673#6674#6675#6676#6677#6678#6679#667:#667;#667<#667=#667>#667?#667Dl66666666666666>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@@՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F` ÉWorkbook4&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8