ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l     A  | A  | A  8 A < #<  x  h Normal_Dong Nai`Sheet1T /.# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng< Hot ng lm thu cng vic gia nh trong cc h t nhn Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to@Vn u t pht trin trn a bn tnh ng Nai nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 \V F Dt&x' dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Dhhh;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-w@-\)A.=P]@ 1 223 04A4b@5(ԡ3#Z@ 0 4o@4@q@5\ɸ[@ 0! 4@4@ 5΋U Z@ 0" 48@4L@ 5N{`&Y@ 0# 4A@4@ 5xZ@ 0$ 4aA4tA 5\n [@ 0! 4@4 @ 5)Z@ 0%4VA4@5v[@ 0&4 A4Ҳ@5= _@ 1' 665 0(4!A4$A5Bft]@ 0)4@4@5\^@ 0*4x@4A@5A2]@ 1+ 665 0,4A@4a@5ه ?[@ 0-41A4QA5Ips/g \@ 04|A4A5]@ 04A4YA5Y^@ 04@4@5R;IO`@ 04@49@5M /Z@ 1 665 0 4A_@4@5wA%\@ 0 4@4G@5GkUY@ 0 4@4@5 ߖ3c@ 0 4A4qA5§XEB_@Dfl46666666666666666666666 ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;0h1h2h3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ 0 4@4f@ 5DY@ !0!4c@4@!57!]@ "0 "445 #0#4f@4`Q@#5o3[KW@ $0$4@@4I@$57Z@ %0%4}@4X@%591OZ@ &0&4@4Л@5bq@ '0'4@4T@'5B`P[@ (0(44@4@(5ە]T@ )0)4γ@4n@)5SY@ *0*4@W@4@*5&h[@ +0+4J@4@+5b'vb'VY@ ,0,40@4@,5cs ^@ -0-4@4Ы@-5|^x]@ .0.4A@4@.5CReY@ /0/4@`@4?/5؉\@0/445178852799:3#99;4#99;5#99;6#99;7#99;8#99;9#99;:#99;;#99;<#99;=#99;>#99;?#99;Dl66666*666666666@h@Ah@Bh@Ch@@#99;A#99;B#99;C#99; <>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@q@՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F`Workbook'SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8