ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l     A  | A  | A  8 A < #<  x  h Normal_Binh Duong`dSheet1Tt -, Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi BVn u t pht trin trn a bn tnh Bnh Dng nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 (v| F D(%& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } DhhhJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-n@-A.kn* \@ 1 223 04a/@4@5Z@ 04N@4@I@5z\@ 0 4~@4u@ 5*Tp(6X@ 0 4@4R@ 5`/\@ 0! 4U@4@ 5k.}[@ 0" 4}@4V@ 5-9kP]@ 0 4xw@4@ 5h@?h@ 0 4L@4@ 5;YydX@ !0 !445 "0"4ְ@4γ@"5 6̉h]@ #0#4@4@#5z0]@ $0$4Pp@4l@$53\@ %0%4n@4@%5 j@ &0&4@4 @&5xN%]@ '0'4@4@'5P^CyM[@ (0(4@4@(5%~F[@ )0)4@4@)5@a@ *0*4@4`@*5$I$ia@ +0+4@4Ȥ@51@ ,0,4@4`@,5T\2hY@ -0-4V@4@-56v_@./445//4450/445178852799:3#99;4#99;5#99;6#99;7#99;8#99;9#99;:#99;;#99;<#99;=#99;>#99;?#99;Dl6666666666*66@h@Ah@Bh@Ch@@#99;A#99;B#99;C#99; <>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@T@ ՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry FpWorkbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8