ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l     A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Tay Ninh`FSheet1Tp -, Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi @Vn u t pht trin trn a bn tnh Ty Ninh nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 ~ r~^ F A %% dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } AhhhJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-ޒ@-$A.$)[]@ 1 223 04L@4_@56{a@ 04@4@5 _".\@ 0 4@4(@ 5xx_@ 0 4O@4P@ 5$I$Z@ 0! 4@@4A@ 5Ac@ 0" 4.@4b@ 5"\@ 0 4`@4@ 5s9j@ 0#4@4@5'oe[@ 0$4B@4V@5Srp_N@ 1% 665 0&4a@4v@5E姬]@ 0'4X@4*@52߱P@ 0(4@4@5`@ 1) 665 0*4A7@4@5y6^@ 0+4q@4@5։E`@ 04\@4e@5Kb@ 04@49@5 :<[@ 04@4(@5uya@ 04@4F@5eeX@ 1 665 04'@4A@5`@ 0 4@j@4@51 0 ]@ 0 4@4k@5Gr2Q@ 0 4Z@4E@5_qY@Dfl46666666666666666666666 J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.h/h0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ 0 4(@4@ 5ƣj@ !0 !445 "0"4h@4:@"5@l[@ #0#4@4P@#5}Kc@ $0$4 ]@4@$5ywOW@ %0%4{@4&@5@o@ &0&4?4a@5a@ '0'4{@4@'5uE]g@ (0(4C@4E@(5k([@ )0)4@4@)59v_@ *0*4@4x@*5뺮+`@ +0+4@4@@5Z@ ,0,4Ћ@4#@,5׽uZ@ -0-4S@4w@-5VIm_@./445/78890#88:1#88:2#88:3#88:4#88:5#88:6#88:7#88:8#88:9#88::#88:;#88:<#88:=#88:>#88:?#88:D|l6666**6666*66@h@@#88:&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@Iз@G՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry FpWorkbookI&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8