ࡱ> $# F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  #<  h Normal_Binh Phuoc`Sheet1T .-# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o toBVn u t pht trin trn a bn tnh Bnh Phc nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2^ X *Z, F >7% dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } >hhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-;@-@.~\@ 0 112 /3,@3@45fšH[@ /3@3@4c[@ / 3$@3\@ 4I~(kTX@ /! 3@3`@ 4b@ /" 3j@3@ 4AF/[@ /# 3@3@ 48|L[@ / 3@3@ 4Hn`@ /$3a@3i@41L[@ /%3@3r@4;q@ 0& 554 /'3A@3Ђ@4pR\@ /(3@u@3@4jiiiii]@ /)3@3ؽ@49][@ 0* 554 /+3@3@4B![@ /,3@3@4II^@ /3@C@3Ы@4wL W@ /3@3@4!!]@ /3,@3@4,d! Y]@ /3|@3@4=Ef[@ 0 554 / 3@3\@4XЁZ@ / 34@34@4Y@ / 3`x@3~@4ON^@ / 3@3@4tcb@DZl466666666666666666666*6 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@ / 3@I@3@ 4VoDI_@ !/!3n@3@u@!4VUUUUa@ "/ "334 #/#3@@31@4@_@ $/$3v@3t@$488V@ %/%3Z@3>@%4@^hV@ &/&3`x@3@z@&4NNZ@ '/'3@`@3f@'4NNa@ (/(34@34@4Y@ )/)3@3@)4]8`@ */*3@3T@*4d`@ +/+3@3x@+4=]?[,d@ ,/,3@3І@,4;8U@ -/-3 @3Ж@-4"uX@ ./.3@3E@.4tY_@/#6670#6671#6672#6673#6674#6675#6676#6677#6678#6679#667:#667;#667<#667=#667@`D66*6666*666666>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@i@<՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"Root Entry FpWorkbook%SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8