ࡱ> $# F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  #<  h Normal_Ninh Thuan`Sheet1T .-# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o toBVn u t pht trin trn a bn tnh Ninh Thun nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2^ X *Z, F ;$ dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } ;hhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-@-A,@.beF]@ 0 112 /3@3A@4{f\@ /3@3@4?%C_@ / 3@3b@ 46S`@ / 3$@3H@4f@ /$3V@3@4@ `@ /%3[@3?4袋.V@ 0& 554 /'3,@3G@4)3J]@ /(3`@3@45H4HT@ /)3@3@4$I$]@ 0* 554 /+3|@3@419I\@ /,3 @3@4(\@ /3@3@41tSa@ /3@3@4D|`b`@ /3q@3|@4$I$d@ /3?@3D@4-˲,˲[@ 0 554 / 3$@3U@46Y\@ / 3j@3@4AwXX@ / 3(@3.@4qG]@ / 3@3@4@,e@DZl46666666*66666666666666 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@ / 3H@3l@ 4Y]=X@ !/!3@3"@!48]@ "/ "334 #/#3`@3 @#4c1cW@ $/$3@3@$4]tE]`@ %/%3F@3(@%4.Kb@ &/&3@3{@&4J$IS@ '/'3t@3 w@'4 |\@ (/(3V@3^@(4`@ )/)3Ȥ@3?@)4*b"]@ */*3A@3@@@*4W@ +/+3`@3ؘ@+4s9`@ ,/,3@3@,4.袋c@ -/-3w@3z@-4J\@ ./.3@3@.4OҞEb@/#6670#6671#6672#6673#6674#6675#6676#6677#6678#6679#667:#667:66666666666666>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@Mj@y՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"Root Entry F2Workbook`%SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8