ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  A <  8 #<  x  h Normal_TP HCM`Sheet1T /.# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng/ Hot ng ca cc t chc v on th quc t Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o toBVn u t pht trin trn a bn T.P H Ch Minh nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 B^<\Z F BDt&' dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Bhhh;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-S`-̝.?E[]@ 0 112 /3`-A3)+1A4@ 9]@ / 3@3@4*0[@ /! 3"@3(A 4yeU\@ /" 3\@3G@ 4XKoZ@ /# 3ѰA31A 4ia@ /$ 3YA3@ 4$2W\@ /! 3ϡ@3A 4}+?u\@ /%3A; A3A44 F9\@ /&3i (A3!,A4"+q^@ 0' 554 /(3 =A3ކ4i8$]@ /)3A3@4:o_@ /*3@3@4$ӷ]`@ 0+ 554 /,3 =A3A4/[@ /-3$A3}*A4 I `@ /3:A3!A4 ``@ /3-,A3iK0A4% 8\@ /3@3A@4G4rc@ /3a A3lA4 21?+]@ 0 554 / 3q@38@4l\@ / 3@3h@40c@ / 3@3@4[@ / 3U(A3 ,A43k]@Dfl46666666666666666666666 ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;0h1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3a0 A3q A 4cjaB\@ !/!3 @3@!47K`]@ "/ "334 #/#3A@3A@#4f\@ $/$3@3aeA$4V(n q^@ %/%3ѧ A3!A%4 ]@ &/&3l@3@&4dm@ '/'3@3@'4NAF`b@ (/(3=A3A(4|bZ@ )/)3@3@)4ߢ0isd@ */*3@}@3@*4&S2%S2Z@ +/+3@3@+4Cx`@ ,/,3@3p@,4JOX@ -/-3@3@-4X^@ ./.3L@3 A.4 t\@ ///6.@6$@/4P@078891#88:2#88:3#88:4#88:5#88:6#88:7#88:8#88:9#88::#88:;#88:<#88:=#88:>#88:?#88:Dl666666666666666@h@Ah@@#88:A#88:L>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@׹@՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F`߇WorkbookY'SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8