ࡱ> $# F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  #<  h Normal_Lam Dong`Sheet1Tp -, Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi @Vn u t pht trin trn a bn tnh Lm ng nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2\ > 6r6 F ?p2% dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } ?hhhJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-as@-QOA.<)[@ 0 112 /3@3"@4p;[@ /3@3@4 "B]@ / 3@3@ 49WZ@ / 3`Y@3L@ 4c^@ /! 3@3o@ 4;XZ@ /" 3@3D@ 4[@ / 3@3`@ 4| g@ /#3@3A@4`ύ[@ /$3@3j@4DOdY@ 0% 554 /&3@3@4R([@ /'3X@3@4%U@ /(3Ҵ@3@4pI_@ 0) 554 /*3@3@4vn]@ /+3@3@47$Z@ /32@3@4[@ /3Ar@30@4LiHN[@ /3@3@4^______@ /3G@3M@4`$]@ 0 554 /3@r@3`@4#F1[@ / 3@@3`x@4R@ / 3ν@3J@4+>Z@ / 3@3@4HTY@DZl466666666666666666666*6 J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@ / 3@3@ 4Vc@ !/ !334 "/"3@3@"4kO!d@ #/#33@3/@#4Q^Cy eT@ $/$3@3l@$4RZ@ %/%30@3t@%4'K=G@ &/&3@3`@&4.袋.l@ '/'3@@30@'4;;a@ (/(3t@3(@(4!٦^@ )/)3@3L@)4#^@ */*3@@3p@*4؉؉]\@ +/+3@3/@+4| ǠW@ ,/,3@3@,4Aq8P\@ -/-3@3:@-4?[@.#667/#6670#6671#6672#6673#6674#6675#6676#6677#6678#6679#667:#667;#667<#667=#667>#667BzX6666666666666>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@|@}W՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"Root Entry F{Workbook%SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8