ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l     A  | A  | A  8 A < #<  x  h Normal_Dak Lak`tSheet1T .- Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi ?Vn u t pht trin trn a bn tnh k Lk nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 {[ F E8%& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ehhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-kA-A.C8GZ@ 1 223 042@4@@5`RIY@ 04@4޷@5|Ń^@ 0 4@4t@ 5UȳU@ 0! 43@4c@ 5mB[@ 0" 4An@4@ 519:rZ@ 0# 4@4)@ 5 ?rXZ@ 0 4@4Q@ 5y9,|]@ 0$4$@4n@51a2&Z@ 0%4@`@4@5؉ x@ 1& 665 0'41A4N@5^Y@ 0(4@S@4 @5p@ 0)4 d@4F@5|r x[@ 1* 665 0+4@4z@5QojT[@ 0,4A@4@5(X@ 04@4%@5UYSY@ 04@4a@5kڙ]Z@ 04@4@55G#[@ 04o@4 @5rߑ[@ 1 665 048@4!@5@ 0 4^@4g@5c@ 0 4@4@5<_@ 0 4Ҿ@4Z@5~k^X@DNl466666666666*6666666*66 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h0h1h2h3h4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ 0 4M@4p`@ 5|[@ !0 !4l@4<@!5⾖"\@ "0 "445 #0#4Ҵ@4\@#5Wea@ $0$4@4@$50B]@ %0%4l@4@%5MozZ@ &0&4@4T@&5a_____/@ '0'4v@4 @'588#d@ (0(4~ (4$@(5 )0)4ֵ@4@)5f-Y@ *0*4K@4@*588[@ +0+4س@4N@+5p8]@ ,0,4ؓ@4'@,5i4FV@ -0-4P@4@@-5$2 Z@ .0.4`@4@.5DUZ@//4450/4451/445278853799:4#99;5#99;6#99;7#99;8#99;9#99;:#99;;#99;<#99;=#99;>#99;?#99;Dl66666660666666@h@Ah@Bh@Ch@Dh@@#99;A#99;B#99;C#99;D#99;P>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@Ip@kz՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry FaApWorkbookA'SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8