ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l     A  | A  | A  8 A < #<  x  h Normal_Gia Lai`tSheet1T .- Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi ?Vn u t pht trin trn a bn tnh Gia Lai nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng 2 mHkK F E8%& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ehhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-#@-A.y>#W@ 1 223 041A4A5E#aU@ 04a@4@5lDljZ@ 0 4k@4@ 5#DV@ 0 4@4@ 5\N*Z@ 0! 4,@4!!@ 5f'T@ 0" 4@43@ 5^]@ 0 4б@4@ 59,[@ 0#4z@4@5]@ 0$4@4@5T@ 1% 665 0&4 A4QA5DsV@ 0'4t@4@@@5׸^Y@ 0(4@4@5dM6[@ 1) 665 0*4A@@4Q@5N|Y@ 0+4a@4@5%xS@ 0,4D@4@5?S@ 04\@4G@5CjgZ@ 04X@4O@5Gwta@ 04 W@4@5LϺX@ 1 665 04Ai@4@5LNY@ 04?44@5D@ 0 4&@4@5E]tU@ 0 4@4@5BZm@DNl4666666666*6666666666*6 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h0h1h2h3h4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ 0 4@4!7@ 5,MQ@ !0 !4Б@43@!5k(ae@ "0 "445 #0#4;@4X@#5^B{Z@ $0$44@4@$5%jWv%]@ %0%4@4@%59Xx[@ &0&4@4!@&5؉X`@ '0'4@4@5b@ (0(4?4@p@(5e@ )0)4@4@)5BEY@ *0*4@@4@*5;+^@ +0+49@4@5@ ,0,4@4@,5VV@ -0-4@4$@-5~ |^@ .0.43@4@.58۝\@//4450/4451/445278853799:4#99;5#99;6#99;7#99;8#99;9#99;:#99;;#99;<#99;=#99;>#99;?#99;Dl666666*666*666@h@Ah@Bh@Ch@Dh@@#99;A#99;B#99;C#99;D#99;P>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@dc@Nm՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F%OfWorkbook/'SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8