ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l     A  | A  | A  8 A < #<  x  h Normal_Kon Tum`Sheet1T" -,* Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao ?Vn u t pht trin trn a bn tnh Kon Tum nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t2 Zy!r F Da=%& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } DhhhJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-.@-A@.R[@ 1 223 04w@4pz@5.[@ 04@4@5ޯZ@ 0 4[@4[@ 5b*C\@ 0 4@4@ 5 YBr[@ 0 4~@4p@ 5W]@ 0 4Z@4@ 5DBtidZ@ 0 4@4@ 52QZ@ 04@4a@5nՓ Z@ 1 665 0!4@4@5Q(T[@ 0"4@4,@5 N<]@ 0#4@@4`@5-----\@ 1$ 665 0%4@4o@5 OiZ@ 0&4@Y@4@5[ ߈`@ 0'4@O@4;@5@ 0(4 @4@5kFY@ 0)4'@4@5^@ 0*4Ц@4l@5ӤI& ^@ 1+ 665 04@4@5䆳 \@ 04$@4$@5Y@ 04^@4?5@_@ 04@4@5@Ե[@ 04`@4C@5F}gCZ@D6l466666666666666*6*66**6 J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.h/h0h1h2h3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ 0 4@4#@ 5>a@ !0 !445 "0 "4=@4ܩ@"5=ӈ\@ #0 #4@4p@#58_@ $0 $4L@4.@$5e3"X@ %0 %4?4a@%5UUUUUUW@ &0 &4 @4z@&5m۶m۶^@ '0'4^@4f@5b@ (0(4<@4@(5KtW@ )0)44@4:@)5+Q_@ *0*4@4@*5E]tQc@ +0+4@z@4@+5zy'b@ ,0,4@@4p@,5ZZZZZ`@ -0-4;@4]@-5qӰZ@./445//4450/445178852799:3#99;4#99;5#99;6#99;7#99;8#99;9#99;:#99;;#99;<#99;=#99;>#99;?#99;Dl666666*666666@h@Ah@Bh@Ch@@#99;A#99;B#99;C#99; <>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@HwU@ ca՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry FH]Workbookr&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8