ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l     A  | A  | A  8 A < #<  x  h Normal_Khanh Hoa`zSheet1T .-# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o toAVn u t pht trin trn a bn tnh Khnh Ho nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 a F E>%' dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ehhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-1>A-qA.*Z@ 1 223 04@4q>A51v͹'_@ 04@4 a@5 [@ 0 4@4A(@ 5%iy3^@ 0! 4|@4b@ 5>[@ 0" 4-@4@ 5Ej6~b@ 0# 4Ai@4@ 5C\@ 0 4W@4@ 5C\@ 0$4@4@5ـl@&]@ 0%4@4@58Bɝ"8@ 1& 665 0'4!A410A50=[@ 0(4S@4Q@5ZW@ 0)4I@4`a@5\shX@ 1* 665 0+4s@4=@5U]@ 0,4@4A@5FhM|`@ 04@4@5g@ 04A@4p@5Ɣ9T@ 04@4=@5фUN@ 04@4@5[@ 1 665 0 4@4@`@57ޮZ@ 0 4 @4f@5w#.B^@ 0 4@4@5U\:[@ 0 4@4Ax@5$:W@Dfl46666666666666666666666 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h0h1h2h3h4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ 0 4@4pc@ 5 `D^@ !0!4@4,@!5Xv{`@ "0 "445 #0#4@4"@#51c@ $0$4}@4@$5Io}@@ %0%4F@4[@%5RO2VZ@ &0&4(@48@5@ '0'4 @40@'5{aa@ (0(4@42@(5lw6_@ )0)4$@4>@)5P EX@ *0*4@4"@*5 X>c@ +0+4|@4H@+5/2+]@ ,0,41@4@,5KKKKKa@ -0-4@4@-56S\T@ .0.4@4U@.5˶GZ@//4450/4451/445278853799:4#99;5#99;6#99;7#99;8#99;9#99;:#99;;#99;<#99;=#99;>#99;?#99;Dl66666*66666666@h@Ah@Bh@Ch@Dh@@#99;A#99;B#99;C#99;D#99;P>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@YZH@Q՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F1RWorkbookY'SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8