ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  #<  h Normal_Phu Yen`Sheet1T /. Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng< Hot ng lm thu cng vic gia nh trong cc h t nhn Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi ?Vn u t pht trin trn a bn tnh Ph Yn nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2[ 8Y :)' F AS &y& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ahhh;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-2A-A.XSX@ 0 112 /3@3X@4pRV@ / 3 Z@3q@4,|[@ /! 3@3@ 4 gY@ /" 38@3@ 4UUUUUu_@ /# 3!@3 @ 4̆*@S@ /$ 3@3@ 4';r[@ /! 32@3T@ 4n0E>\@ /%3(@3@4 YB[@ /&3~ 3!@4 0' 554 /(3 @3G@4/nU0\X@ /)3E@3:@4jFXY@ /*3O@3@4 ]2=j[[@ 0+ 554 /,3@3.@4 %V@ /-3x@3@4W@AU@ /3R@3@4#^U@ /3A'@3@4h/^@ /3@34@4 YO@ /3@3@42\@ 0 554 / 3l@3@4\@ / 3D@3б@4C.+Jx[@ / 31@3@4------U@ / 3@3p@4)w Ph@D`l46666666660666666666666 ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3A@3xr@ 4)L@ !/!34@3@!4Xv%jg@ "/ "334 #/#3@3L@#4t}Y@ $/$3y@3~@$4FJԮD]@ %/%3@3@%4~Z@ &/&31@3@4a@ '/'3{@3v@'4tE]tT@ (/(3@3@4Y@ )/)3t@3@)4U@ */*3@3@*40:Z@ +/+3@3l@+4VUUUUb@ ,/,3.@35@4a@ -/-3`}@3@-4 br19`@ ./.3a@3@.4ܶm۶ Z@ ///3$@3$@4Y@0#6671#6672#6673#6674#6675#6676#6677#6678#6679#667:#667;#667<#667=#667>#667?#667Dl66666*6*666*66*@h@@#667&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@;@i_E՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry FPgFWorkbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8