ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  #<  h Normal_Quang Ngai`Sheet1T .-# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o toBVn u t pht trin trn a bn tnh Qung Ngi nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2^ X *Z, F @% dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } @hhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-@-A.W[@ 0 112 /3@3au@4mÖcZ@ /3C@3@4x\@ / 3@3 @ 4ח\@ /! 3B@3Z@ 4[?$}kZ@ /" 3@3@ 4V"}W@ /# 3@3X|@ 4JX]@ / 3ح@3@ 4K8[@ /$3@3@4?Qoh^@ /%3(@3q@4^Dξ[@ 0& 554 /'3A3!CA4TX+[@ /(3@3@4,M[@ /)3N@3\@4zM_@ 0* 554 /+3(@3@4i [oX@ /,3@3A@4PDz)[@ /3A;@3A@4^TM&pFZ@ /3@3@41LV\@ /3@3Ћ@4(Q@ /3@3@4~f`@ 0 554 / 3^@3@4B4Z@ / 3V@3i@4h>Ee@ / 3T@3@4eZL[@ / 3@3@4SqКZ@Dfl46666666666666666666666 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3@3]@ 4aZ@ !/!38@3@!4۶m۶b@ "/ "334 #/#3@3h@#4y 5`@ $/$3X@3@$4;zelV@ %/%3@3@%4fA`hW@ &/&3@3@&4 0 0Z@ '/'3@3ؓ@'4}KZ@ (/(3ģ@3(@(4E]tO@ )/)3K@3ȴ@)4Kh/X@ */*3@L@3@*4ŹQa@ +/+3@35@+4rq[@ ,/,3@3@,4s W@ -/-3$@38@4^@ ./.3U@3s@.4~Bg[@/#6670#6671#6672#6673#6674#6675#6676#6677#6678#6679#667:#667;#667<#667=#667>#667?#667Dl666666666666*6>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@#!@!+՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F 'Workbook(&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8