ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  #<  h Normal_Quang Nam`Sheet1T .- Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi AVn u t pht trin trn a bn tnh Qung Nam nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2] ? Y) F @% dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } @hhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-AV@-RA.7kf3^@ 0 112 /3a@3@4luo]@ /3T@3&@4]{^[@ / 3@3F@ 4s5Z_@ /! 3ν@3@ 42\@ /" 3A@3Ah@ 4C^@ /# 3@3'@ 4ɱsB^@ / 34@3@ 4cţrb@ /$3@3r@4/1k]@ /%3 @3@4/ b@ 0& 554 /'3A@3o@4À ]@ /(3l@3@42Y!h@ /)3@3@4d`b@ 0* 554 /+3{@3@4(+IsM\@ /,3)@3:@4ۉlWa@ /3@3@44X$ b@ /3@3@44x[@ /3@3h@4B!k@ /3h@3@4€3Ec@ 0 554 /3@3@4ŋq!]@ / 3@3L@4)8h@ / 3D@3H@4+QV@ / 3X@3@4MϺ_@Dfl46666666666666666666666 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3@3@ 4^AgW`@ !/ !30@3L@!4v7[a@ "/ "334 #/#3@3@@#4<}b@ $/$3@C@3@$4k`d@ %/%3hw@3#@%4Mv[@ &/&3@32@&4 sf@ '/'3@3@'4P^CyM[@ (/(3@j@3n@(4$I$I\@ )/)3t@3|@)4[@ */*3(@3@@*45؝hZ@ +/+3@@3X@40a@ ,/,3@3Л@,42tn_@ -/-3 @3@-4=S[@ ./.3v@3j@.4*3]@/#6670#6671#6672#6673#6674#6675#6676#6677#6678#6679#667:#667;#667<#667=#667>#667?#667Dl6666666666*666>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@4@՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F`UWorkbook%&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8