ࡱ> ED F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  #<  h  Normal_Da Nang`Sheet1T /. Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng< Hot ng lm thu cng vic gia nh trong cc h t nhn Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi >Vn u t pht trin trn a bn T.P Nng nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng 2s (mBs K F `c_w&+05:?DI#MOR{UCX []`cc+ff dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } chhh;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-! A-1 A.Q [@ 0 112 /3A32@4|ymZ@ /3d@3@4c.[@ / 3A@3@ 4wTY@ /! 3@3j@ 4`[@ /" 3@3\@ 4ѴOJkZ@ /# 3@3|@ 4Ոta@ / 3@3س@ 4^B{ e]@ /$3b@3@4t}>b@ /%3!@36@41=U^@ 0& 554 /'3qA3qA4ýb[@ /(3@3A@4hE\@ /)3@3@4LL^@ 0* 554 /+3@3A@4-2'Y@ /,3A@3@4P[@ /-3@3@4a35I\@ /3A@3a@4,C^@ /3@3@I@4V9]@ /3@3@4LXϝX@ 0 554 /3ҹ@3@4]J@r5[@ / 3@3@4^@ / 3@3P@4—b@X@ / 3(x@3{@4Y \@DZl466666666666666666666*6 ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;@0;@1;@2;@3;@4;@5;@6;@7;@8;@9;@:;@;;@<;@=;@>;@?;@ / 3@3@ 46Y@ !/ !3@3@!4X\@ "/ "334 #/#3@3̺@#4)7Z@ $/$3@3z@$415wLZ@ %/%3@3|@%4£X@ &/&3@3(@4d@ '/'3ĭ@3@'4Ƹ1n_@ (/(3@3N@(4էէY@ )/)3@3\@)4<$a@ */*3@3@*4"wX]@ +/+3P@3C@+4{ %^@ ,/,3 @3Б@,4LϺAc@ -/-3l@3`x@-4 YB2e@ ./.3c@3@.4Vm`@ //~ /6$@ /670#6671#6672#6673#6674#6675#6676#6677#6678#6679#667:#667;#667<#667=#667>#667?#667Dl66666*66666666*@;@A;@B;@C;@D;@E;@F;@G;@H;@I;@J;@K;@L;@M;@N;@O;@P;@Q;@R;@S;@T;@U;@V;@W;@X;@Y;@Z;@[;@\;@];@^;@_;@@8667A8667B8667C8667D8667E8667F8667G8667H8667I8667J8667K8667L8667M8667N8667O8667P8667Q8667R8667S8667T8667U8667V8667W8667X8667Y8667Z8667[8667\8667]8667^8667_8667Dl`;@a;@b;@c;@d;@e;@f;@g;@h;@i;@j;@k;@l;@m;@n;@o;@p;@q;@r;@s;@t;@u;@v;@w;@x;@y;@z;@{;@|;@};@~;@;@`8667a8667b8667c8667d8667e8667f8667g8667h8667i8667j8667k8667l8667m8667n8667o8667p8667q8667r8667s8667t8667u8667v8667w8667x8667y8667z8667{8667|8667}8667~86678667Dl;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@86678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667Dl;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@86678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667Dl;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@86678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667Dl;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@86678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667Dl;@;@;@;@;@;@;@;@;@ ;@ ;@ ;@ ;@ ;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@866786678667866786678667866786678667 8667 8667 8667 8667 8667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667866786678667Dl ;@!;@";@#;@$;@%;@&;@';@(;@);@*;@+;@,;@-;@.;@/;@0;@1;@2;@3;@4;@5;@6;@7;@8;@9;@:;@;;@<;@=;@>;@?;@ 8667!8667"8667#8667$8667%8667&8667'8667(8667)8D,l @;@A;@B;@C;@D;@E;@F;@G;@H;@I;@J;@K;@L;@M;@N;@O;@P;@Q;@R;@S;@T;@U;@V;@W;@X;@Y;@Z;@[;@\;@];@^;@_;@Dl`;@a;@b;@c;@d;@e;@f;@g;@h;@i;@j;@k;@l;@m;@n;@o;@p;@q;@r;@s;@t;@u;@v;@w;@x;@y;@z;@{;@|;@};@~;@;@Dl;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@Dl;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@Dl;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@Dl;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@Dl;@;@;@;@;@;@;@;@;@ ;@ ;@ ;@ ;@ ;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@;@Dl ;@!;@";@#;@$;@%;@&;@';@(;@);@*;@+;@,;@-;@.;@/;@0;@1;@2;@3;@4;@5;@6;@7;@8;@9;@:;@;;@<;@=;@>;@?;@Dl@;@A;@B;@C;@D;@E;@F;@G;@H;@I;@J;@K;@L;@M;@N;@O;@P;@Q;@R;@S;@T;@U;@V;@W;@X;@Y;@Z;@[;@\;@];@^;@_;@Dl`;@a;@b;@ <(>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@7;@&X ՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#$%&'()*+,-./012356789:;=>?@ABCRoot Entry FtWorkbookgSummaryInformation(4DocumentSummaryInformation8<