ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  #<  h Normal_TT-H`#Sheet1T .-# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Vn vay Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o toHVn u t pht trin trn a bn tnh Tha Thin - Hu nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc2X D ~> F @% dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } @hhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-A- A.a(9^@ 0 112 /3L@3qA41ǥa_@ / 3s@3@4 x\@ /! 3+@3A@ 4`_@ /" 3@f@3B@ 4Mmj^@ /# 3@3@ 4}hQ`@ /$ 3@3@ 4_@ /! 3@3l@ 4?8#b@ /%3V@3@4Fm^@ /&3@3H@47;R@ 0' 554 /(3A3A4gc^@ /)3 c@34@4uu^@ /*3^@3I@4Fa@ 0+ 554 /,3@3,@4 *P]@ /3A?@30@4(`@ /3@3A@4hߵ_a@ /3@3~@4bX,[@ /3@I@3@4X\@ /3;@3@4ha@ 0 554 / 3%@3j@4%: ]@ / 3ܩ@3@4k?JZd@ / 3І@3h@4X^zug@ / 3Y@3pb@4j6ba@Dfl46666666666666666666666 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3s@3}@ 4z!wb@ !/!3T@3@!4Qb@ "/ "334 #/#3@3D@#4ooTb@ $/$3:@3@$4ى؉^@ %/%3A@3J@%4TU]@ &/&3@3x@&488V@ '/'3`@3@'4" RY@ (/(3V@3g@(498cj@ )/)3J@3v@)4b'vb'`@ */*3j@3@*4Mda@ +/+36@3@4a@ ,/,3n@30@,4hQ&[@ -/-3@3@-4&_@ ./.3G@3A@.4P#667?#667Dl6666666666*666>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@H@F@՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry FpZsWorkbook.&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8