ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  #<  h Normal_Quang Tri`Sheet1T /.# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng< Hot ng lm thu cng vic gia nh trong cc h t nhn Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o toAVn u t pht trin trn a bn tnh Qung Tr nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2] \3V/- F AY && dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ahhh;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-@-@.m!;hs]@ 0 112 /3@3@4\@ / 3z@3@4;Dw(\@ /! 3@W@3@ 4.;[@ /" 3@3@@ 4SrpY@ /# 3a@3@ 4hd^@ /$ 3@3@ 4+7_@ /! 3@35@ 4VUUUUd@ /%3b@3@4y^@ /&3?3N@4D@ 0' 554 /(38@3@4ƢfG]@ /)38@3h@4Ht[@ /*3@3@4.a@ 0+ 554 /,3@3@4-M)C[@ /-3X@3@4P}b@ /3D@36@4q6q^@ /3@3@4XOf^@ /3h@3@4b@ /3@3<@4JmF\@ 0 554 / 3v@3@4qwHw`@ / 38@3@4Z`@ / 3@3`}@4!5x+V@ / 30@3@4@Z@DZl4666666666*666666666666 ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3@3d@4V@ !/!38@3Ĩ@!4 S0e@ "/ "334 #/#3,@3@#4f,[@ $/$3,@3(@$4$I$ W@ %/%3K@3)@%4dD;[@ &/&3>@3D@&4`@ '/'3n@3@'4VUUUUT@ (/(3?3d@(4Z@ )/)3@@3A@)40 0LY@ */*3@3@*4M`a@ +/+34@3x@4``@ ,/,3@3@,4m7[@ -/-3p@3@@-4/V@ ./.3P@3@.4_\a@ ///3~ /3$@/40#6671#6672#6673#6674#6675#6676#6677#6678#6679#667:#667;#667<#667=#667>#667?#667Dl*666666666*6660@h@@#667&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@,@՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry Fè툔Workbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8