ࡱ> $# F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  #<  h Normal_Quang Binh`Sheet1T( -,* Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ngPhn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao BVn u t pht trin trn a bn tnh Qung Bnh nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc 2^ R t"z(>h F >x4$ dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } >hhh;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-@-@.(Z@ 0 112 /3@3d@44ܱY@ /3@3@43-^\@ / 3@3@ 4qu,U@ / 3b@3n@ 4# [@ / 3A@3f@ 4Nis[@ / 3n@3@ 4F?-:&_@ / 3@B@3@ 4_zU`@ / 3@3m@4P^@ 0! 554 /"3@3@4W7΋Z@ /#3@3@42{nY@ /$3kffffS@~ 3@4(D Z]@ 0% 554 /&3A@3P@4Y@ /'3(v@3A@4cZ@ /(3@3@4\@ /)3@3u@4؅o]@ /*3С@3 @4b:`@ /+3@3n@4N4D-Z@ 0 554 /3@3@4͙Z@ /34@3<@4a@ /3@e@3?4V@ /3@@3@4wb'vbsY@ /3@3@4A8Y@Ddl466666666666@6666666*66 ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;@/;@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@ / 3,@3@ 46%N@ !/ !334 "/ "3P@3d@"4R/~Y@ #/ #3p@3X@#4J$Ic@ $/ $3o@3r@$4EX@ %/ %3 @3@%4 =I@ &/&3a@3@j@4L@ '/'3@3@4T@ (/(3K@3@O@(4Kh\@ )/)3N@3w@)4}KFa@ */*3@3<@*4eJw[@ +/+3Ȕ@3/@+4*b"]@ ,/,30@3@,4H@"b@ -/-3@3A@-4۲)^@.#667/#6670#6671#6672#6673#6674#6675#6676#6677#6678#6679#667:#667;#667<#667=#667@<D66666**666666>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@y@՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"Root Entry FL䈔WorkbookA%SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8