ࡱ> &% F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  #<  h Normal_Nghe An`Sheet1T .- Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to " Y t v hot ng cu tr x hi?Vn u t pht trin trn a bn tnh Ngh An nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng 2[ 7 H F ?!v( dMbP?_*+%hM\\NTNHUONG\HP LaserJet 54C odXXLetterDINU"4" "dXX??U} ,} } } ?hhh;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-LA-@.^ExY@ 0 112 /3 A3A4X@ /3v@3x@4rO#,4[@ / 3"@3a@ 4%ߨ[@ / 38@30o@ 4b#6ұ_@ /! 3AA3A 4q-V@ /" 3ah@3J@ 4AfG[@ / 3@3l@ 4joBc\@ /#3@3P@4rq[@ /$3V@36@4@ 0% 554 /&3A3A4ݻY@ /'3m@3@41*>\@ /(3n@3p@4@S[@ 0) 554 /*3X@3C@4UiRY@ /+3@3@4=DW@ /,3@3@4<5rԹP]@ /3!A3T@4#/[@ /3G@3&@4AZ`@ /30k@3@n@4f[@ 0 554 /3q@3Ak@43[@ /3@3@4.1^@ / 3a@3@4ԳV@ / 3@3@4&W@DZl4666666666*666666666666 ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@ / 3@3(@ 4[@ !/ !3@3c@!4RDhl_@ "/ "334 #/#3@3@#4틃_@ $/$3[@3g@4@T@ %/%3@3{@%4~X@ &/&3p@3@&4 N<]@ '/'3@3Ԣ@'4D@9SX@ (/(3@`@3^@(4;;W@ )/)3T@3I@)4,QKe@ */*3-@3@*4]0 _@ +/+3@3@+4RO[@ ,/,3@3@,4Y@ -/-3P@3@-4IAY@ ./.3@3@.4^=#667BX666*6666666666>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@p@J|՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#$Root Entry F*ňWorkbook)SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8