ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  #<  h Normal_Thanh Hoa`Sheet1T .- Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi AVn u t pht trin trn a bn tnh Thanh Ho nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2] ? Y) F ?% dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } ?hhh;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-A-A.|ʄ}Y@ 0 112 /3AQ@3@4fg^@ /3 @3@4Sk\@ / 3@3A@ 4*^@ /! 3@3@ 4P9X@ /" 3@3a@ 4&E`@ /# 3@3A@ 4xoZ@ / 3@32@ 46C!Z@ /$3@3@4/..qZ@ /%3A3"@4^T@ 0& 554 /'3A3RA4( i6!gY@ /(3`s@3z@4ZkVa@ /)3:33333V@~ 3@4B\@ 0* 554 /+3p@3D@4]6%\@ /,3A3AA4}kڳmZ@ /3@3@4/DY@ /3A3}A4|MSW@ /3@3Y@40q[\@ /3:@3 @4l~V@ 0 554 /3@3@4iI$m]@ / 3`U@3g@4P^Cy Z@ / 3@3 @4k^@ / 3SA3@4QT@Dpl4666666666666@666666666 ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@ / 3y@3?@ 4=q.!_@ !/ !3@3L@!4,ӕt\@ "/ "334 #/#3@3@E@#4S^@ $/$3p@3@T@$4[@ %/%3@3A;@%4 `@ &/&3#@3*@&4a@ '/'30@3L@'4$Zas`[@ (/(3[@3 w@(4E]tu@ )/)3@H@3ij@)4Z@ */*3r@3`S@*4Ktp\@ +/+3N@3f@+4ӖZ@ ,/,3@3Л@,4Ke{`@ -/-3@3x@-4qqL\@ ./.3!@3@.4fY@/#6670#6671#6672#6673#6674#6675#6676#6677#6678#6679#667:#667;#667<#667=#667>#667BX66666666666666>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@M@K՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry Fn?Workbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8