ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Hoa Binh`rSheet1T .." Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khcPhn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng 7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to @Vn u t pht trin trn a bn tnh Ho Bnh nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh Doanh nghip H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 V T F A6%2& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ahhh;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-)@-@.W]@ 0 112 /3@3@4|\@ /35@3@47I}\@ / 3T@3@4HY@ /! 3@3@ 4۰dA`@ /" 3@3v@ 4>8\@ /# 3a@3 e@ 4=<^@ /$ 3&@3@ 4]tE_@ /%3`_@3K@4KB i{^@ /&3^@3@u@4VUUUUq@ 0' 554 /(3@3z@4p]0]@ /)3@3#@4Kh/e@ /*3@3@4S$e\@ 0+ 554 /,3@3c@4TXB\@ /-3@3@4 h@?h@ / 3@3@ 4WNY@ !/!3`@3 @!4Zkm@ "/ "334 #/#3@3 @#4qq`@ $/$3`x@3@$4AAj@ %/%3J@3@%4t-7[@ &/&3^@3@`@&4VUUUU[@ '/'3g@3@u@'45P^f@ (/(3D@3T@4i@ )/)3@3@)4sv Y@ */*34@3l@4[@ +/+3@3@+4EIAX@ ,/,3`s@3@,41c1h@ -/-3@3H@-4\Z@ ./.3@3@.4Ip|A^@/67780#7791#7792#7793#7794#7795#7796#7797#7798#7799#779:#779;#779<#779=#779>#779?#779Dl6666666*6*6666@h@@#779&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@@՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry FޜWorkbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8