ࡱ> &% F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  < #<  l  h Normal_Son La`Sheet1T /. Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng/ Hot ng ca cc t chc v on th quc t Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to " Y t v hot ng cu tr x hi>Vn u t pht trin trn a bn tnh Sn La nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng 2 h(pF F @v6"f) dMbP?_*+%hM\\NTNHUONG\HP LaserJet 54C odXXLetterDINU"4" "dXX??U} ,} } } @hhh;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-'@-@.S[[@ 0 112 /3A9@3@45дPZ@ /3H@38@4ڬ,Z@ / 3[@3@ 4^B{ %\@ /! 3б@30@ 4Cy 5S@ /" 3)@3A@ 4N@Z@ /# 3@3@ 4iZ]@ / 3l@3@ 47v@ /$3@3@4|# L:5]@ /%36@3`@498T@ 0& 554 /'3A]@3@4Z@ /(3H@3P@4[#Z@ /)3A@3{@4og[@ 0* 554 /+3L@3g@4P^CW@ /,3\@3P@4)p[@ /-3@3@4\@ /3@3p@4vG#]@ /3@30@4sHM0b@ /3 C@3 F@4&\@ 0 554 /3I@33@4LI]@ / 3T@3D@4I@ / 3@3@46cU@ / 3`@3p@4ib@Dhl4666666666666666666D6*6 ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3J@30@ 48/ĊZ@ !/ !3!@3p@!4Z@ "/ "334 #/#3X@3p@#45nT@ $/$3@z@3t@$40 0 S@ %/%3@3@%4RZ@ &/&3@e@3w@&4k@ '/'3@p@3~@'4NĎg@ (/(3@3d@(4J@ )/)36@3@)488V@ */*3@3@*4xz0CY@ +/+3@31@+4XNP@ ,/,3@3@,4!5d@ -/-3@3@-4jiiiii]@ ./.3@3Z@.4\@ /6/7`s@7@/8!B!`@0#7791#7792#7793#7794#7795#7796#7797#7798#7799#779:#779;#779<#779=#779>#779?#779Dl666666666666666>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@M@՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#$Root Entry FWorkbook)SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8