ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Quang Ninh`SSheet1T .-# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o toBVn u t pht trin trn a bn tnh Qung Ninh nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 ^^4 F A%C& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ahhh;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-yuA-)A.-Z@ 0 112 /3 A3A4+8Y@ /3@3m@46T@ / 3!A3QA 4[h}\vW@ /! 3޷@3|@ 4@̽[@ /" 3@3!@ 4uX©_@ /# 3@3@ 4^cxe@_@ / 3ڱ@3@ 4 c@ /$3d@3z@4?^@ /%3g@3@4ӛ?a@ 0& 554 /'3 A3A4GS\@ /(3@3@4h*T@ /)3Z@3@4% [@ 0* 554 /+3@3@4!Y@ /,3b@3@4CC6ri]@ /3I@3 @44\@ /3@3*@4= 8X@ /3(@3@4\:^@ /3r@3@4\8}Z@ 0 554 / 3@3@4tk 5 Z@ / 3.@3@4ї`@ / 3@3A@42X@ / 3J@3A-@4$lZWV@Dfl46666666666666666666666 ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3s@3Ar@ 45\9\@ !/!3@3@!4qqb@ "/ "334 #/#3@3@#4Ru`@ $/$3m@3`@$4UdS@ %/%3G@3܁@%4m##779?#779Dl66666*66666666@h@@#779&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@u@Y@՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry Fk-Workbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8