ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Bac Giang`LSheet1T .-" Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng 7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to AVn u t pht trin trn a bn tnh Bc Giang nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG SPhn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 W W/ F A%:& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ahhh;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-A@-A+@.tj9 [@ 0 112 /3@3-@4Am1Z@ /3@3@4Gg [@ / 3@3@ 46M[@ /! 3E@3z@4|@ /" 3@3r@ 4.W@ /# 3@3@ 4)奚^@ / 3Б@3&@ 4GpX@ /$3r@3@43^@ /%3$@34@4i@ 0& 554 /'3@3!@4Z@ /(3T@3@J@4.]`@ /)3`@3@4yyyY@ 0* 554 /+3@3@4 nWh@?h@ / 3g@3@ 4|Y@ !/!38@3x@!4h `@ "/ "334 #/#3@3@@#4U, ]@ $/$3g@3f@$4k(W@ %/%3J@3@%4xƳY@ &/&3@@31@&40 0Li@ '/'3@3@'4a@ (/(3n@3@p@(4VUUUU[@ )/)3@3D@)40 R[@ */*3 @3@*4"Ysr\@ +/+3@3@+4fXpl^@ ,/,3@3Л@,4%~F`@ -/-3`@3@-4 S@ ./.3@N@3@.4YZ@/67780#7791#7792#7793#7794#7795#7796#7797#7798#7799#779:#779;#779<#779=#779>#779?#779Dl66666666666666@h@@#779&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@2i@Ts՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F %vWorkbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8