ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  , #<  h Normal_Phu Tho`Sheet1T /. Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng= Hot ng lm thu cng vic gia nh trong cc h t nhn Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khcPhn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi ?Vn u t pht trin trn a bn tnh Ph Th nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay2s 6q <A? F @k'K& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } @hhh;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-A-A-A.VJŞ\@ 0 112 /3ak@3A@4hZ@ / 3[@3[@4b*C\@ /! 3@3t@ 4TtU@ /" 3!@3@ 4/ܿKZ@ /# 3@3x@ 4;g`@ /$ 3@3@@ 4j Z@ /! 3@34@ 4!K;f@ /%3`u@3A@4vYL'Y@ /&3Բ@3@4qQt@ 0' 554 /(3@3CA4tgZ[@ /)3@3]@4~9r@ /*~ 3@3<3333W@4aUUUU/_@ 0+ 554 /,3@3h~@4H S\@ /-3A@3@4|ڱ˟^@ /3@3s@4V0`@ /38@3@4}hS\@ /34@3:@4 -[@ /3@3@42q{V@ 0 554 / 3a@3K@4́D+lN[@ / 3d@3g@41@ / 3@3@4V@ / 3B@3pw@4X!na@Ddl4666666666666@6666666*6 ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3i@3(@ 4,Q[@ !/!38@3@!4F:lV@ "/ "334 #/#3@3@#4QȞ\@ $/$3Ё@3p@$4 #Y@ %/%3@3@%4>^[@ &/&3@38@&4n۶md@ '/'3@3@'4nG+Z@ (/(3a@3`s@(4ܶm۶k@ )/)3<@3@@)45U^@ */*3@3@*4Bl^]@ +/+3.@3@+4UUUUUc@ ,/,3@3h@,4QX@ -/-3@3@-47aU@ ./.3@3x@.4 ,|X@ /6~ /7$@ /780#7781#7782#7783#7784#7785#7786#7787#7788#7789#778:#778;#778<#778=#778>#778?#778Dl66666666666666*>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@@\@>f՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F\lWorkbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8