ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Thai Nguyen`TSheet1T .-" Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng 7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to CVn u t pht trin trn a bn tnh Thi Nguyn nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG SPhn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay2 _a7 F A%D& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ahhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-*@-qMA.8XC[@ 0 112 /3a@3S@4KA^@ /3@3 W@4ӎ̢U[@ / 3k@3@ 4vNI\@ /! 3}@3@ 4,G~Y@ /" 3A@3A@ 4ba@ /# 38q@3@ 4&%9sW@ / 3@3:@ 4= c^@ /$3@3@4(3%W@ /%3@3@4AJ@ 0& 554 /'3p@3@4H\@ /(3k@3$@4S@ /)3e@3]@4W,^@ 0* 554 /+3@3z@4}p]@ /,3@3%@4b#1\@ /3@3q@4\[@ /3y@3A@4k4obLZ@ /3,@3<@4)g@ /3@3@4 [@ 0 554 / 3%@3p@4" [@ / 3a@3d@4&I$I\@ / 3`@3 @4ڨlԷ^@ / 3`_@3@4EtJukY@Dfl46666666666666666666666 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3@_@3e@4l@ !/!3@3@!4,Q d@ "/ "334 #/#3ԩ@3@#4 `@ $/$3p@3@$4N<6i@ %/%3@3`Z@%4m1^@ &/&3@37@&4d@T:2b@ '/'3ƶ@3@'4f:-Z@ (/(3@3 @(4]@ )/)3Ԭ@3@)4I\@ */*3~@3\@*4'\@ +/+3E@3@+4wqGZ@ ,/,3Л@37@,4kS&`@ -/-3@3P@-4Moz[Z@ ./.3@3j@.4lbT@/67780#7791#7792#7793#7794#7795#7796#7797#7798#7799#779:#779;#779<#779=#779>#779?#779Dl*6666666666666@h@@#779&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@)P@OY՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry FIcWorkbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8