ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Yen Bai`oSheet1T ..# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to?Vn u t pht trin trn a bn tnh Yn Bi nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh Doanh nghip H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 Y U F A3%/& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ahhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-d@-@.۩P&\@ 0 112 /3pv@3@4OG\@ /3l@3Ⱦ@4ae \@ / 3x@3@\@ 4P{kZ@ /! 3>@3C@ 4h>%_@ /" 30c@3@ 4ȵBa]@ /# 3@3]@ 45^@ /$ 3@3 @ 4-jLe@ /%3@3`@4TR1^@ /&3x@3@46w_IZ@ 0' 554 /(3@3D@4:Q\@ /)3Ȕ@3@4@L3_@ /*3(@3@4\QWu]@ 0+ 554 /,3@3@4TZ@ /-3|@3@4|Ty\@ /3@3 @4H0_@ /3h@3@48_ ^@ /3Л@39@409aa@ /3@30@4L)c@ 0 554 / 3@3`]@4Ç\@ / 3@3@j@4@Z@ / 3ȴ@3@4=`Z@ / 3@3@4,`@DZl466666666666666666666*6 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3@3F@ 4袋.h\@ !/!3@3@4^@ "/ "334 #/#38@3h@#4JԮDmd@ $/$3@3@$4UUUUUf@ %/%3'@3)@%4\@ &/&3~@3n@4I@ '/'3@3@'4^B{X@ (/(3>@3>@4Y@ )/)3@3>@)4#779?#779Dl6*666*6*66*666@h@@#779&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@5CA@K՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F0d*YWorkbook~&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8