ࡱ> 0/ \pREDSEA Ba==Z 8X@"1(UVnTime1(UVnTime1(UVnTime1(UVnTime1(Arial1(Arial1(Arial1(Arial1(Arial1(UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 *8 (8 +8 (8 +8 8 *8 )8 (  #8  ( 0 8@ 8@ *8@ `]Sheet1TfNNTng sDi 0,5 t ngT 0,5 n di 1 t ngT 1 n di 5 t ngT 5 n di 10 t ng1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khcSn xut thc phm v ung)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng th7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thngSn xut xe c ng c, r-moc2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t,Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cngT 10 n di 50 t ngT 50 n di 200 t ngT 200 n di 500 t ngT 500 t ng tr ln Doanh nghip Phn theo quy m vn Nng nghip v lm nghip Thu sn Khai thc qung kim loiCng nghip ch bin Dt Ti ch Xy dng Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Gio dc v o to Vn ho v th thao Hot ng dch v khc TNG SCng nghip khai thc m Sn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi 1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo uFSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng h"Sn xut phng tin vn ti khc @Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh'Bun bun v i l (Tr xe c ng c)Vn ti hng khng >Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lchBu chnh v vin thng Ti chnh, tn dng Hot ng khoa hc v cng ngh ) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh%Cc hot ng lin quan n my tnh Cc hot ng kinh doanh khc !Y t v hot ng cu tr x hi KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhn6Hot ng lm thu cng vic gia nh trong h t nhnXS doanh nghip ti thi im 31/12/2006 phn theo quy m vn v phn theo ngnh kinh tR v , $H | t^cc6 I! ,k9< dMbP?_*+%"??U} /} @} } } } } } `} } } I J J , !@ _@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ M !*$ % &+&&&&&&& #   & ' ( ) 8<A@@L@ Q@c@w@@@@ ,<@[@\@o@@f@q@@[@B@5@ <@T@@R@e@]@@d@X@A@5@ 6 pt@9@D@S@M@[@$@@ -6 l@r@@t@@@T@D@@? 9< d@p@j@8@Z@`@D@2@1@ < @R@@1@*@@@@&@&@ "@? ~ ? @? ~ @ .<X@@@D@,@9@@@? <@`n@h@@V@@Y@=@@? /<;@@@}@@9@@@l@ <=@@@ġ@Pv@@r@@T@C@ ~ 8@ $@@"@@@ 0<@_@_@p{@ a@n@ `@@@.@ <@f@f@X@h@w@`@7@@ <@B@G@d@@P@ c@Q@0@*@ 6@pw@x@@ e@e@A@@ <0@Q@@P@`@c@m@K@1@@ <0@m@@w@R@]@>@ @@ K$?@@@(@@@?? <T@]@@f@x@[@n@a@D@2@ <@@S@ d@Є@g@@v@c@@@@ <t@m@ l@H@ j@v@@a@B@>@ :<}@.@<@`g@@T@@W@C@3@&@ ;<@r@~@(@ n@`z@`@E@&@ <<@J@`@ps@Q@[@N@.@? D l ">~NNNRRNNtNNNNTNNNRNN\NNNNN @! @" @# X@$ h@% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 ,@6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ 0 >@@@@@@@ ~ @ !<!|@?@@@c@J@X@F@<@1@ "<"@l@$@=@@R@&@E@>@5@$@ #=6#^@ @3@H@3@*@&@@# $<$p@@4@U@9@H@H@0@*@ %><%H@O@O@h@J@W@@S@9@2@ &<&@`f@p@0@@i@u@b@>@ @ '1*'Q@@"@C@"@@ ' (<(@`@@z@g@0@C@G@0@$@ )<)`@T@y@e@@0@@@@ *<*@i@P@3@7@$@6@D@,@@ +2<+]@(@@@@@@d@@Q@ ,?<, @c@t@@@1@Z@0@^@R@ -$-@@0@z@@- .@$.@@B@B@@. /</@@`@@|@pt@@S@(@@ 03<0@̓@@d@s@Pr@Q@.@5@ 1<1@`@@\@؃@@g@<@C@ 2<26@`o@}@@t@t@J@@@ 34<3@F@P@q@@]@@f@J@ @&@ 4A~ 4"@ 4~ 4@ 4~ 4@4~ 4 @ 5B<5D@@@@`f@c@@R@.@$@ 6C<6}@`o@@W@X@&@@@@$@ 7D<74@z@Y@p@P|@s@C@=@Y@ 8 <8Ę@y@O@@m@{@r@;@2@U@ 9!<9N@,@@$@@@@@ @ :"<:W@"@@@;@@@@@ @ ;E$;@@@@5@? ;~ ;?; <#<<@@v@A@@X@h@P@F@ =F<=Ԛ@@\@T@Ȃ@ m@@~@\@I@D@ >G6>px@4@?@q@=@7@@?> ?H0?@f@(@Pw@E@F@@ ? Dt lZNNRNNNLNNNNNHHNNNNNlNNNNNN\NNR@ @A @B @C @D @E @F @G "H @ @I<@'@@@@w@0p@@R@*@@ A56A@o@o@`j@A@;@@?A BJ6Bp@7@=@b@6@>@@@B C6<C~@^@`@`b@6@B@.@"@@ D$<D@s@ a@^@9@N@.@@@ E%<Eg@E@6@E@0@H@*@@@ F70F~@`p@\@S@"@*@@F~ F ? GLG @@?@G H LNRRNNNZD>@ 7 Oh+'0@H\l ltphuongREDSEAMicrosoft Excel@L@6~՜.+,0 PXh px TCTK Sheet1 Worksheets !"#$%&()*+,-.Root Entry F4 Workbookf=SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8'