ࡱ> 43 \pREDSEA Ba==Z 8X@"1,UVnTime1,UVnTime1,UVnTime1,UVnTime1,Arial1,Arial1,Arial1,Arial1,Arial1,UVnTime1,Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 *8 (8 (8 8 *8 8 (8 +8 +8 #8 #8 #8 8@ 8@ 8 ( ( ( `Sheet1TVVTng s Di 5 ngi 5-9 ngi 10-49 ngi 50-199 ngi 200-299 ngi H Ni V)nh Phc Bc Ninh H Ty Hi Dng Hi Phng Hng Yn Thi Bnh H Nam Nam nh Ninh Bnh H Giang Cao Bng Bc Kn Tuyn Quang Lo Cai Yn Bi Thi Nguyn Lng Sn Qung Ninh Bc Giang Ph Th Lai Chu Sn La Ha Bnh Thanh Ha Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - Hu  Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ha Kon Tum Gia Lai k Lk Lm ng Ninh Thun Bnh Thun Bnh Phc Ty Ninh Bnh Dng ng Nai B Ra - Ving Tu TP. H Ch Minh Long An Tin Giang Bn Tre Tr Vinh V)nh Long ng Thp An Giang Kin Giang Cn Th Sc Trng Bc Liu C Mau 300-499 ngi 500-999 ngi1000-4999 ngi5000 ngi tr ln Doanh nghip ng Bc B Bc Trung B Duyn hi Nam Trung B  ng bng sng Cu Long  Khng xc nh C NC ng bng sng Hng Ty Bc B in Bin Ty Nguyn k Nng ng Nam B Hu GiangZS doanh nghip ti thi im 31/12/2006 phn theo quy m lao ng v phn theo a phngZ , v ] ; # c@jcc^ O%(2?E dMbP?_*+%M\\tttl-ntnhuong\HP LaserJet 23C odXXLetter DINU"4$IUPHdLetter [none] [none]4Pd?NTHHAI  "dXX??U} &} &} `&} &O @   @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ U !G" # # # # # # #C #D #E #F MBAp@O@8@@$@ԗ@@@%@T@ NB@@@@n@}@z@u@n@%.@ B :@ (@ U@ @ @ j@ i@ `f@ ``@& @ < @ T@ t@ y@ `@ .@ 5@ 0@@ < @ K@ t@ @ d@ 0@ 5@ @@ < @ ]@ @ ؄@ k@ C@ 8@ 2@$@ < @ R@ @ @ k@ 8@ 9@ 0@1@ B $@ g@ ̘@ @ x@ Q@ G@ I@ A@&@ < H@ S@ `n@ q@ @a@ 5@ &@ 2@(@ < @ Z@ j@ {@ `i@ :@ 0@ ,@(@ < @ K@ e@ 0r@ X@ *@ @ @@ B `@ d@ @t@ @ k@ :@ 7@ $@ @&@ < @ Q@ u@ 0t@ [@ ,@ 0@ 1@@ HB׾@@@@؊@]@U@P@G@%@ 6 n@ (@ F@ `@ J@ @ @? < pw@ 9@ W@ e@ Q@ @ @ @? * t@ G@ c@ W@ =@ @ ~ ? < w@ 8@ @V@ `i@ F@ @ @ @? < 8@ G@ @a@ v@ @T@ $@ @ @? < ~@ D@ _@ m@ Q@ @ (@ @? B @ E@ pu@ x@ @X@ (@ &@ @ @&? 6 @ G@ 0s@ b@ F@ &@@@ B ,@ \@ @@ @ c@ 7@ .@ 0@ 8@&@ < `@ X@ @ py@ R@ *@ @ "@@ < @ @Q@ }@ @ b@ 5@ 1@ 2@ @ O<@@\@`w@X@@i@6@1@"@$@ % 6 pr@ 8@ I@ @d@ J@ @ ?? P6 @i@ 2@ H@ @Z@ ;@ ? ?? DB l$TTTNNNNTNNNTNTRNXNNNTRTNNXR @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ < w@ ?@ O@ @i@ L@ &@ ? @? !<! `@ D@ j@ n@ P@ @ ,@@? "I<"@Ї@(@@@@Y@@U@J@$5@ " % #<# @ @U@ p@ @ q@ A@ <@ 7@ @ $ <$ @ r@ @ @ l@ 5@ @@ &@@ %!<% @ X@ x@ Pv@ S@ (@ @ @? &"<& ܐ@ P@ @ w@ @P@ @ @ @@ '#<' @ 3@ ps@ @p@ P@ &@ ? @? ($<( 4@ g@ @ x@ @W@ 1@ &@ @@ )JB)@А@@X@H@d@@^@T@J@%@ *%B* @ s@ @ @ p@ F@ @@ 5@ 0@&? +&<+ @@ @`@ n@ pv@ ]@ 3@ (@ (@@ ,'<, `@ b@ `y@ @u@ L@ @ @ @? -(<- @ d@ @ 0~@ l@ E@ B@ 0@.@ .)B. @ G@ q@ p@ I@ (@ @ @ @&? /*</ @ Pq@ ȋ@ @ g@ A@ >@ 5@$@ 0QB0@@`@@y@N@J@B@$3@%? 1+<1 w@ C@ W@ d@ K@ @ @ @? 2,<2 8@ @Y@ q@ s@ W@ .@ (@ @ @ 3-B3 ,@ @m@ x@ y@ `@ 5@ 2@ 1@ @&? 4R64 s@ U@ @\@ @W@ 4@ @ ?@4 5.<5 @ r@ @ r@ @Z@ ,@ ,@ @@ 6SB6@@m@}@@@X@ @w@%C@ 7/<7 y@ A@ f@ b@ @@ @ @ ?? 80<8 H@ `e@ p@ u@ Y@ @ @ "@@ 91B9 @ o@ @d@ b@ M@ @ @ @ @&@ :2<: 4@ v@ r@ @j@ @Y@ 2@ 0@ 3@"@ ;3B; @ Pq@ @ @ ؈@ b@ a@ ]@ T@&(@ <4B< @ @ @ @ }@ T@ @U@ R@ P@&$@ =5B= @ d@ @ y@ b@ 7@ 6@ 4@ ,@&? >6B> @ @ @@ @ @ y@ 0u@ r@ i@&,@ ?KB?@@@@ȉ@@X@W@R@@P@%@ D lNNXNNNNNNTTNNNTNTNNTRNTNNTNTTTT@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N i@ @7B@ H@ {@ @ t@ ]@ :@ &@ (@ 1@&? A8<A @ 0@ z@ @ _@ .@ 2@ "@@ B9<B ؏@ p{@ `j@ s@ I@ "@ @ @@ C:$C @ @j@ g@ b@ C@CC @@@ D;BD @ Pv@ h@ Pq@ @W@ $@ @ @?&? E<<E h@ r@ t@ t@ D@ @ @ @@ F=BF @ |@ `}@ o@ J@ @ @ "@ @&? G><G ֠@ Py@ Ќ@ `@ @U@ @ $@ @@ H?BH @ r@ @ 0@ \@ "@ 1@ $@$@&? IT<I `z@ @a@ ``@ `@ *@ ? @ ?@ J@<J 0@ `m@ `o@ m@ C@ ? @ @@ KA<K @ o@ n@ `@ 4@ ? @ ?@ LB<L `@ (@ ~@ f@ A@ @ @ @@ ML~ Md@ M0M@7@.@A@C@B@%*@ N'''' "TNN\TNTNTNNNN^>@ 7 Oh+'0@H\l ltphuongREDSEAMicrosoft Excel@rC@ }՜.+,0 PXh px TCTK Sheet1 Worksheets !"$%&'()*,-./012Root Entry FPZlWorkbookqESummaryInformation(#DocumentSummaryInformation8+