ࡱ> 98 \pREDSEA Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8  ( +8 (8 (8 +8@ *8@ *8 ( ( #8 +X +\ +X +\ L X +x +| L `Sheet1$G8Trang webCac vu guiVu CNSo lieu DNNGTK_DN_2007.xlsMluc5859.159.259.360.160.26162.162.262.363.163.26465.165.265.366.166.26768.168.268.369.169.270.171.171.271.372.1 72.27374.174.274.375.175.276.176.277.177.277.377.477.577.677.777.877.977.1077.1177.1278.178.278.378.479.179.280.180.280.380.480.580.680.780.881.181.281.381.42122YYYYYYYYYY Y Y Y Y YYYYYYYYYYYYYYYYYYY Y!Y"Y#Y$Y%Y&Y'Y(Y)Y*Y+Y,Y-Y.Y/Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y:Y;Y<Y=Y>Y?Y@YAYBYCYDYEYF$$TZR 3 A@@ uLL9Doanh thu thun ca cc doanh nghip phn theo a phng H Ni V)nh Phc Bc Ninh H Ty Hi Dng Hi Phng Hng Yn Thi Bnh H Nam Nam nh Ninh Bnh H Giang Cao Bng Bc Kn Tuyn Quang Lo Cai Yn Bi Thi Nguyn Lng Sn Qung Ninh Bc Giang Ph Th Lai Chu Sn La Ha Bnh Thanh Ha Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - Hu  Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ha Kon Tum Gia Lai k Lk Lm ng Ninh Thun Bnh Thun Bnh Phc Ty Ninh Bnh Dng ng Nai B Ra - Ving Tu TP. H Ch Minh Long An Tin Giang Bn Tre Tr Vinh V)nh Long ng Thp An Giang Kin Giang Cn Th Sc Trng Bc Liu C MauT ngng bng sng Hng ng Bc B Ty Bc B Duyn hi Nam Trung B Ty Nguyn ng Nam B ng bng sng Cu Long  Khng xc nh C NC in Bin Bc Trung B k Nng Hu GiangR %4X`7[ cc& Q.:F@L dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} @} QJJ, @@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@  > 0@@D@H@L@P@T@X@ G0!t(A!f+A!ZH!ާW!Ji!^"? ?*!A!s A! A!`mA!$A! A"V$A *#@<A#A# A#k A#,]A$^A%MbMA *#S@#@#@#@#@$@%T@ * #@#@#[@#d@#I@$@ %`"@ 0 #@#@#!@#$@#*@$@@% ~ * #p@#g@#\@#@#@$j@ %X9@ * #e@#@# @#@#q@$ @ %NA@ * #.@# @#@#Ļ@#@$@ %Mb@ *#@#@# @#Ȯ@##@$e@%x&1@ *#|@#(@#@# @#@$@%T㥛@ *#Ƭ@#@#@#@#x@$@%Q@ *#@#@#@#Ҩ@#İ@$@%y&1ÿ@ @*!s@!@!@!@\@!$@!l@"rhM@ *#@#@#@#H@#@$X@%x&?@ *#h@#@#@#D@#L@$@%/d6@ 0#d@#g@#s@#Pw@#(@$@%o@ *#@#@#@#@#@$H@%ClF@ *# @#@#$@#~@#@$^@%I +@ *#(@#@#@#0@#@$@%nQ@ 0# @#,@#ɽ@#|@#.@$@%R *#\@#@#_@#@#@$\@%V@ *#@#@#@@#@#>@$@%V-i@ *#*@#@#H@#\@#@$ݸ@%J +@ *#Z@#j@#@#@#,@$]@%C,C@ A*!@!@!@!@!@!@"ST@ *&}@&H@&(@#P@#ԕ@$@%;On@D l &>BNNNNBNNNNNNNNNNBNNNBNNNNN @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ H &&& #c@#s@$@$@ !0!#p@#(@#H@#@#@$Р@$P@ "0"#@#@#@#l@#@$`@$@ #I0#!@/@!@!@!@!@!@"p@ $0$#"@#)@#g@#@#b@$@$@ %0%#D@#&@#@#g@#@$@$@ &0&#@#p@#@#h@#ި@$@$z@ '0'#x@#@#Υ@#@#@$@${@ (0(#6@#@#b@#D@#@$(@$@ )0)#@#k@#@#@#8@$@$@ *B**!5@! @!u@!@!x@!`o@*""rh@ + *+#@#l@#@#@# @$@+%V-@ ,!*,#@#@#@#@#׵@$B@,%x@ -"*-#L@#@#r@#@#a@$@-% '@ .#*.#g@#s@#@#@#@$@.%V-@ /$*/#a@#@#W@#@#̱@$@/%Zd;ߏ@ 0%*0#@#@#4@#@#@$@0%+ @ 1C*1!@!@!@!@@!@!d@1"t4@ 2&02#p@#h@# @#D@#@$j@%U/A 3'*3#@#H@#@#@#I@$@3%Mr(@ 4(*4&,@&@&@# @#@$5@4%/$V@ 5J 5&&&5#@#@$(@5%n#L@ 6)*6#@#n@#@#6@#@$@6%Ke@ 7D*7!A!PA!G!!G$A!-!,A7"z2A 8**8#4@#@#\@#@#ܥ@$>@8%NbX@ 9+*9#@#@#@#G@#@$@9%|?$@ :,*:#@#J@#@#H@#!@$4@:%ON@ ;-*;#ȫ@#ݱ@#\@# @#T@$@;%Qv@ <.*<#B@#@@#@o@#`@#p@$@<%`"U|@ =/0=#@#`@#>@# 4@#@$@%G, >0*># @#@#F@#`@#0@$@JA>%(\\RA ?1*?#A#x A#1A#XA#LA$9!?%v>\$AD l@BBBBBBBBBNNNNNNNNBNNLNNNNNNNBN@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P @E*@!E@!^@!@!=@!ȐA!A@"Su A A20A#n@#һ@#D@#r@#@$@$@)@ B3*B#@#@#@#@#]@$@@B%L7A@ C4*C#@#@#@#ݳ@#r@$@C%9vJ@ D5*D#@#@#r@#@#'@$0@D%#~*@ E6*E#@#]@#ô@#T@#2@$@E%Pn^@ F7*F#ڹ@#۶@#V@#@#@$@G@F%nf@ G8*G#_@#F@#@#@#@$@G%5^IDr@ H9*H#@# @#ֿ@#@#\@$`@H%!rhA@ I:0I&/@&K@&@s@#n@#M@$@%{ JK J&&&J#N@#$@$ @J%K76@ K;*K#3@#@#@#ݾ@#@$@K% 2*@ L<0L#P@#@#@#(@#@$@$@ M=0M#@#@#`@#@#@@$@$+@ NF*N''@''@'p@'@@'@(ЕAN)ʦ AOP&@NBNNNNNNNBLNBBNV >( R C A@I7J]`JZR C A@uo ]`JZR C A@4*5]`XK>@R 454545IJIJIJ  7 Oh+'0@H\l ltphuongREDSEAMicrosoft Excel@[ݧ@U՜.+,0 PXh px TCTK Sheet1 Worksheets !"#$%&')*+,-./1234567Root Entry F`r OWorkbookNSummaryInformation((DocumentSummaryInformation80