ࡱ> 87 \pREDSEA Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 (8@ *8@ (8 (8 ( ( *8 ( #8 +X +X \ X +x  \ `Sheet1$G8Trang webCac vu guiVu CNSo lieu DNNGTK_DN_2007.xlsMluc5859.159.259.360.160.26162.162.262.363.163.26465.165.265.366.166.26768.168.268.369.169.270.171.171.271.372.1 72.27374.174.274.375.175.276.176.277.177.277.377.477.577.677.777.877.977.1077.1177.1278.178.278.378.479.179.280.180.280.380.480.580.680.780.881.181.281.381.42122YYYYYYYYYY Y Y Y Y YYYYYYYYYYYYYYYYYYY Y!Y"Y#Y$Y%Y&Y'Y(Y)Y*Y+Y,Y-Y.Y/Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y:Y;Y<Y=Y>Y?Y@YAYBYCYDYEYFTZR 3 A@@ LLWS lao ng n trong cc doanh nghip ti thi im 31/12 hng nm phn theo a phng H Ni V)nh Phc Bc Ninh H Ty Hi Dng Hi Phng Hng Yn Thi Bnh H Nam Nam nh Ninh Bnh H Giang Cao Bng Bc Kn Tuyn Quang Lo Cai Yn Bi Thi Nguyn Lng Sn Qung Ninh Bc Giang Ph Th Lai Chu Sn La Ha Bnh Thanh Ha Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - Hu  Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ha Kon Tum Gia Lai k Lk Lm ng Ninh Thun Bnh Thun Bnh Phc Ty Ninh Bnh Dng ng Nai B Ra - Ving Tu TP. H Ch Minh Long An Tin Giang Bn Tre Tr Vinh V)nh Long ng Thp An Giang Kin Giang Cn Th Sc Trng Bc Liu C Mau ng Bc B Ty Bc B Bc Trung B Ty Nguyn ng bng sng Hng  Duyn hi Nam Trung B  ng bng sng Cu Long  Khng xc nh Ngi C NC in Bin k Nng ng Nam B Hu GiangR ak Um8@Sccv Q.8CI dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} } QJJ, @@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ F0@@D@H@L@P@T@X@ G0 :\ v0e w n B ,uDA r[ B0 -A cA HA A NZ# "A ~P* 0!8A!hYA!h' A! A!A!>A"[A 0!ȸ@!@!@!@!u@!^@"@C@ 0 !@!@! @!@!l@!+@"@ 0 !@!@!@!@!@@!`+@"@@ 0 !6@!D@!@!@!3@!$@"`@ 0 !E@!L@! @!p@!Pa@!@"P@ 0 !9@!j@!l@!@@!@_@!@"c@ 0!^@!@n@!@!@!T@!x@"@ 0!N@!/@!@!0@!ٿ@!@"F@ 0!@@! @!@@!@@!g@!@R@"@ 0!@!@!t@!L@!>@!>@"@@ >0 @ p@ ]@ 0@ @ 06A A 0!t@!6@!ƪ@! @!@!j@"@ 0!B@!@! @!:@!@!.@"@ 0!P@!X@!@!@! @!@"h@ 0! @!DZ@!ֳ@!@!N@!ϱ@"P@ 0!@!|@!@!@!@!<@"@ 0!@!f@!@!N@!k@!@"@ 0!@!@!@!c@!@!@"@ 0!@!@!հ@!*@!J@!B@"@ 0!@!y@!@!`@!@! 7@"@ 0!@!(@!P@!@!,@!@"w@ 0!@@!/@!@_@! @! @!N@"@ ?0 @ @ .@ @ @ 1@ @ 0#¡@#f@#ԣ@!R@!,@!@">@D l &>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ H ### !8@!@!Ԕ@"@ !0!!H@!f@!@!@!@!@"@ "0"!@!@!@!Ϲ@!@!S@";@ #@0# @@ I@ @@ @@ @ @ 0c@ $0$!@!|@!@!@u@!@@!@"@ %0%!@!@!@!@!@ @!@"i@ &0&!@!@!y@!P@!@!@"@ '0'! @!@!@! @!@!@"@ (0(!h@!@!p@!f@!@! @"@ )0)!@!@!@!@!@!@"@ *C0* @ @ R@ A 0GA 4A 0A + 0+!@!9@!q@!`@!`@!=@"@ ,!0,!@!v@!@!@!@!@@"@ -"0-!ܸ@!@!@!2@!@! @" @ .#0.!@!^@!]@!@&@!`E@!@^@"@ /$0/!3@!@!@!C@!L@!@"@6@ 0%00!@B@!$@!@!s@!@!@"@ 1A01 @ `@ @ W@ `@ @ @ 2&02! @!@!Ʈ@!q@!@!´@"@ 3'03!&@!@!@!F@!-@!J@"@ 4(04#@@#@#@!Z@!(@!B@"h@ 5I 5###5!@!@!h@"f@ 6)06!@!z@!-@!@!@!@"@@ 7J07 % + 5 (/A 1A f3A t55A 8*08!J@!@!R@!@!ֵ@!@"@ 9+09!$@!?@! @!T@!3@!%@"@ :,0:!@!@!@!@!@!@"c@ ;-0;!@!f@!x@!@P@!6@!@"@@ <.0<!O@!p@!HA!A!h A!P7A" 8A =/0=!@!@!IA!A!A! A"x A >00>!@! @!@!h@!=@!m@"/@ ?10?!A!A! A!!A!ޡ(!@%A"N -D l@BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@BBBBBBBBB@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P @D0@ @ `@ `E@ iA uA X2A H A A20A!@!@@!@@!@!]@! F@"@ B30B!|@!@!b@!u@!@!h@"@ C40C!@!y@!o@!N@!@!@"@ D50D!@!ާ@!@!а@!@!@"@ E60E!$@!T@!@!@!n@!@"p@ F70F!ܲ@!@!@! @!@!@"2@ G80G![@!@!@!I@!@!@@" @ H90H!@!@!@!(@!@!@"}@ I:0I#@#5@#}@!@!@@!@@"@ JK J###J!@!C@!@"x@ K;0K!@!u@!@@!@!@!@"M@ L<0L!,@!@!r@!@!@!@"@ M=0M!H@![@!@!@!@!p@"<@ NE0N$`@$MA$ OA$ A$ A$HA%AOP&b@BBBBBBBBBB@BBBBV >( R C A@fI7J]`ZR C A@I* ]`LfZR C A@I475]`g>@ R  454545IJIJIJ7 Oh+'0@H\l ltphuongREDSEAMicrosoft Excel@}l@yJⷻ՜.+,0 PXh px TCTK Sheet1 Worksheets !"#$%&()*+,-.0123456Root Entry FɅWorkbookLSummaryInformation('DocumentSummaryInformation8/