ࡱ> 54 \pREDSEA Ba==Z 8X@"10UVnTime10UVnTime10UVnTime10UVnTime10Arial10Arial10Arial10Arial10UVnTime10Arial10Arial10Arial10Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 (8@ (8 (8 *8@ *8 ( #8 (  ( #8 ( +X +X X X +x X +x `@Sheet1$G8Trang webCac vu guiVu CNSo lieu DNNGTK_DN_2007.xlsMluc5859.159.259.360.160.26162.162.262.363.163.26465.165.265.366.166.26768.168.268.369.169.270.171.171.271.372.1 72.27374.174.274.375.175.276.176.277.177.277.377.477.577.677.777.877.977.1077.1177.1278.178.278.378.479.179.280.180.280.380.480.580.680.780.881.181.281.381.42122YYYYYYYYYY Y Y Y Y YYYYYYYYYYYYYYYYYYY Y!Y"Y#Y$Y%Y&Y'Y(Y)Y*Y+Y,Y-Y.Y/Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y:Y;Y<Y=Y>Y?Y@YAYBYCYDYEYFTZR 3 A@@ MMdS doanh nghip ang hot ng sn xut kinh doanh ti thi im 31/12 hng nm phn theo a phng H Ni V)nh Phc Bc Ninh H Ty Hi Dng Hi Phng Hng Yn Thi Bnh H Nam Nam nh Ninh Bnh H Giang Cao Bng Bc Kn Tuyn Quang Lo Cai Yn Bi Thi Nguyn Lng Sn Qung Ninh Bc Giang Ph Th Lai Chu Sn La Ha Bnh Thanh Ha Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - Hu  Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ha Kon Tum Gia Lai k Lk Lm ng Ninh Thun Bnh Thun Bnh Phc Ty Ninh Bnh Dng ng Nai B Ra - Ving Tu TP. H Ch Minh Long An Tin Giang Bn Tre Tr Vinh V)nh Long ng Thp An Giang Kin Giang Cn Th Sc Trng C Mau Doanh nghip ng Bc B Ty Bc B Bc Trung B Ty Nguyn ng Nam B ng bng sng Hng ng bng sng Cu Long Khng xc nh C NC in Bin Duyn hi Nam Trung B  k Nng Hu Giang Bc Liu R ]{ Qo@^Caccb R)^4d?D dMbP?_*+%M\\tttl-ntnhuong\HP LaserJet 23C odXXLetter DINU"4$IUPHdLetter [none] [none]4Pd?NTHHAI  "dXX??U} } } } R J, @@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@  K!!!! =0@@D@H@L@P@T@X@ F0"@"<@"@"@"f@"`@"A C0"Z@"@"?@"@@"@"@"@ 0#S@#@#z@#@#n@$@$:@ 0#m@#u@#x@#@#(@$x@$@ 0#v@#|@#@#p@#@$@$@ 0 # @#@#Ћ@#@#@$З@$@ 0 #@#H@#H@#P@#@$ @$@ 0 #@#@#Ș@#@#@$@$$@ 0 #l@#q@#t@#y@#@@$x@$H@ 0 #0u@#8@#@#@#Ȋ@$@$@ 0#`@#j@#s@#`v@#p{@$@$@ 0#@y@#X@#P@#H@#@$@$`@ 0#`o@#v@#{@#p|@#@$@$@ >0"<@"@"Ĭ@"E@"4@"|@"׾@ 0#Z@# d@#m@#@n@#p@$`o@$n@ 0#\@#@\@#h@#i@#pp@$ s@$pw@ 0#J@#U@#@\@#h@#`n@$ r@$t@ 0#X@#e@#l@#`p@#r@$u@$w@ 0# f@# r@#w@#{@#h@$@$8@ 0#e@#f@#i@# r@#v@$z@$~@ 0#`j@#Pu@#}@#@#@$@@$@ 0#d@# k@#o@#q@#t@$@$@ 0#}@#@#@#X@#Ȓ@$@$,@ 0#e@#l@# r@#x@#X@$ @$`@ 0#Pu@#P{@#@#@#@$4@$@ ?0"w@"~@"@"@"P@"@"@ 0%\@%a@%@f@#`i@#`o@$p@$pr@ G %%%#R@# `@$f@$@i@DL l0>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ 0 #@`@#@c@#f@#`k@# q@$t@$w@ !0!#@a@#h@#o@#r@#`x@$8@$`@ "@0""@"@"@"@"@",@"@ #0##}@#@#@#8@#@$@$@ $0$#@# @#@#@#T@$@$@ %0%#k@#q@#Pw@#@y@#(@$ @$@ &0&#q@#w@#`~@#(@#p@$0@$ܐ@ '0'#m@#q@#x@#z@#~@$@$@ (0(# @#@#(@#Љ@#h@$@$4@ )H0)"ʩ@"F@"ޱ@"@"v@"@"@ * 0*#@#L@#ԕ@#@#H@$z@$@ +!0+#v@#{@#X@#P@#Ѓ@$0@$@@ ,"0,#q@#t@#Px@#@}@#@$p@$`@ -#0-#|@#p@#H@#@#@@$@$@ .$0.#0y@# y@#@~@#w@# ~@$؁@$@ /%0/#@#8@#@#@#d@$D@$@ 0A00"@"P@"@"@"@"ث@"@ 1&01#a@#`d@# f@#j@#o@$@t@$w@ 2'02#x@#z@#~@#@#@$(@$8@ 3(03%@%(@%@#@#@$@$,@ 4I 4%%%4#V@#c@$`l@$s@ 5)05#@#@#؇@#X@#@$̑@$@ 6B06"r@"@@"@"@@"@"@"@ 7*07#`f@# j@#o@#p@#t@$`x@$y@ 8+08#$@#Ȓ@#P@#@#@$@$H@ 9,09#o@# v@#Px@#z@#}@$@@$@ :-0:#y@#0~@#h@#@#@$@$4@ ;.0;#X@#T@#@#@#n@$̦@$@ </0<#@#4@#X@#t@#@$@$@ =00=#P@#@#@#@@#@$@$@ >10>#@#@#U@#@#+@$@$@ ?D0?"6@"D@"J@"@"@"@"@D lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@BBBBBBBBBB@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@OQ @ @20@# @#@#`@#@#@$@$H@ A30A#p@#@#Ԕ@#@#X@$p@$@ B40B#$@#ؐ@#@#h@#8@$P@$؏@ C50C#z@#@v@#w@#x@#{@$@$@ D60D#H@#@#@#@# @$@$@ E70E#@#@#@@#؈@#@@$@$h@ F80F#L@#@#@#`@#ؑ@$@$@ G90G#@#@#@#Ȗ@#@$@$֠@ H:0H%@%X@%@#P@#D@$@$@ IJ I%%%I#0q@# u@$px@$`z@ J;0J# @#(@#Ȃ@#@# @$@$0@ KL0K#|@#}@#Ȁ@#@# @$h@$@ L<0L#@#@#@#@#@$@$`@ ME0M&g@&`i@&`i@&`i@(i@&d@'d@N O&@BBBBBBBBB@BBBBV >( R C A@;HEI]`-ZR C A@fa]`dZR C A@,3S4]`>@R 343434HIHIHI 7 Oh+'0@H\l ltphuongREDSEAMicrosoft Excel@pL@6՜.+,0 PXh px TCTK Sheet1 Worksheets !"#%&'()*+-./0123Root Entry F㼄Workbook=GSummaryInformation($DocumentSummaryInformation8,