ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Cao Bang`ESheet1T -- Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to # Y t v hot ng cu tr x hi @Vn u t pht trin trn a bn tnh Cao Bng nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh Doanh nghip H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay2 p NbT* F @% dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } @hhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-@-@.IO[@ 0 112 /3@3@4Y[Z@ /3л@32@4(BP$[@ / 3U@3 X@ 4aa\@ / 3,@3@ 4pW@ /! 3pl@3r@ 4'vb'vbZ@ /" 3m@3p@ 4g *[@ /# 31@3P@ 4\@ /$3k@3@4.[@ /%3`x@3@4o/p@ 0& 554 /'3A[@3x@412̙![@ /(3!@3P@4W@ /)3@3E@4Ps_@ 0* 554 /+3p@3@4usZ@ /,3@3@4aAZ@ /3@3@4⩒kSb@ /3@3 @4+-\@ /3@@3@4NNX@ /3@37@4 t[@ 0 554 /3T@3@4Z@ / 3>@3D@4`@ / 3@3 @4e@ / 3@3p@4C!^@DZl4666666666666666666666* ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.h/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3ȴ@3@ 4$I$I\@ !/ !3;@3@!40_@ "/ "334 #/#3`@3)@#44H4T@ $/$3@3@@$4U@ %/%3z@3@%4o)Y@ &/&3@`@3@j@&4;;1d@ '/'3`x@3@'4VUUUUd@ (/(3@3@(4r8P`@ )/)3F@3f@)4.Z@ */*3@@3@4@ +/+3`@3@+4٨lwX@ ,/,3#@3@,4P^Cy `@ -/-3v@3z@-4oBtZ@.6778/#7790#7791#7792#7793#7794#7795#7796#7797#7798#7799#779:#779;#779<#779=#779>#779?#779Dl666666666*666>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@ K@m ՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F@%Workbook &SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8