ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  < #<  l   h Normal_Ha Giang`_Sheet1T .-* Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng/ Hot ng ca cc t chc v on th quc tPhn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng 7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to" Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao @Vn u t pht trin trn a bn tnh H Giang nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc 2 $ZN F ?% dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } ?hhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-@-@.Ll[@ 0 112 /3@3܂@4JZ@ /3@3pb@4%oZ@ / 3@3`^@ 4jEU@ / 3@3@ 49١`@ / 3i@3@ 4 MwZ@ / 3@3@ 4-_@ / 3@3l@ 4DL^@ /!3@3@4F@_@ 0" 554 /#3@3@4> 2H[@ /$3@3@@4袋.^@ /%3@3@4fçZ@ 0& 554 /'3@3A@4慁Z@ /(3@3:@4V7Y@ /)3@3\@4| z[@ /*3f@3X@4۶m۶m_@ /+3@3Ȕ@4VUUUUk@ /,3@3@4ӛwe@ 0 554 /3q@3@4A ^@ /3g@3@4 5PZ@ /3@`@3?4؉\@ /3@3H@4}b@ /3 S@3^@4==Z@Dfl46666666666666666666666 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.h/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@ / 3H@3@ 49!H]@ !/ !334 "/ "3@3@"4)V@ #/ #3`@3@#41c _@ $/ $3@3Q@$4cX@ %/%3@3@4Y@ &/&3 r@3w@&4{a`@ '/'3@3@4Y@ (/(36@3f@(4FVaU@ )/)3@3]@)4-[]@ */*3@3Ԣ@*4!5xk\@ +/+3@3@+4k([@ ,/,38@3#@,4OnOS@ -/-3@3e@-4pr7a@ .6.74@7>@8@/977:0977:1#77:2#77:3#77:4#77:5#77:6#77:7#77:8#77:9#77::#77:;#77:<#77:=#77:>#77:BzX6666*6*666666*>@>>> 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@P8킎@?U՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F7`Workbook*&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8