ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Ninh Binh`FSheet1T .- Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to " Y t v hot ng cu tr x hiAVn u t pht trin trn a bn tnh Ninh Bnh nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG SPhn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay2 o KS+ F A %4& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ahhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-@-AT@.A[@ 0 112 /3l@3I@4Μw$[@ /3@3<@4> !\@ / 3k@36@ 4 KX@ /! 3@3@ 4&û`@ /" 3E@3@ 4+_]@ /# 3j@3.@ 4?9\@ / 3A@3N@ 4Ooz2_@ /$3@3A@4*[@ /%3Ж@3`x@4f˖-[:@ 0& 554 /'3@3*@4\\@ /(3@3@4BBBC@ /)3Efffff!@~ 3&@4:_@ 0* 554 /+3@3@4.ߏ+j\@ /,3@3@4,[@ /3@3g@4eP*L`@ /3@~@3@4!pcy[@ /3H@3@4ON^@ /30@3h@4ՓۥX@ 0 554 /3w@3@4cz'Z@ / 3Ы@3Ԭ@4Ԧ6Y@ / 3@3@@4Z@ / 3@3ĸ@4~IZ@Ddl4666666666666@66666666* ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.h/h0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3U@3 U@ 48HlX@ !/ !3p@3@!4|{c@ "/ "334 #/#3@3@#4g b@ $/$3@3`}@4`]@ %/%3@3@%4Zc7X@ &/&3@3@&4PqJ@ '/'3H@3,@'4]@ (/(3@e@3k@(4------`@ )/)3;@3@)4Z@ */*38@3ƶ@*4_e]@ +/+3@3@+4jgc@ ,/,3@3=@,4.2e@ -/-30@3@-4t S@ ./.3@3A@.4T[@/67780#7791#7792#7793#7794#7795#7796#7797#7798#7799#779:#779;#779<#779=#779>#779?#779Dl666*6666666666@h@@#779&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@ق@ꂎ՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F_>Workbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8