ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Thai Binh`Sheet1TQ --* Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ngPhn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to # Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao AVn u t pht trin trn a bn tnh Thi Bnh nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh Doanh nghip H Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc 2 $*iz F @% dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } @hhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-0@-@.[@ 0 112 /3}@3@4u r\@ /3 @3@4(\@ / 3@3@ 4aY@ / 3~@3@ 4,^@ / 3@3b@ 4a#^@ / 3N@3@ 4[EZ@ / 3O@3P@ 4I)RJ_@ /!3@3@49T,hZ@ 0" 554 /#3A3A4|\[@ /$3N@3б@4W+OuϻY@ /%3YfffffD@~ 3@4E2222^@ 0& 554 /'3@3t@4_`@ /(3@3!@4P`_@ /)3q@3@4H1_H`@ /*3a1@3ԉ@4+/4v[X@ /+3W@3x@4,>o[@ /,3*3333S@3733333R@4l2hV@ 0 554 /3Pv@3A@4 i\@ /3@E@3L@4]@ /3w@3@4]@ /3@3@4\yY@ /3@3W@4rq[@D~l466666666666@66666D6666 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.h/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3@3@ 4ke@ !/ !334 "/ "3<@3@"4,o^@ #/ #3P@3@#4["e\@ $/ $3@3v@$4ֺ[@ %/ %3@3@4d@ &/&3`}@3l@&4٨lwH@ '/'3@3p@'4_{ea@ (/(3ܩ@3@D@(4C[^Ж^@ )/)3@3¿@)4's a@ */*3>@3@*47S\2]@ +/+3@3/@+4<)i@ ,/,3 @3@,4jF`@ -/-3@3A@-4z}PȈY@.6778/#7790#7791#7792#7793#7794#7795#7796#7797#7798#7799#779:#779;#779<#779=#779>#779?#779Dl6666*66666666>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@@`Ղ՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F1Workbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8