ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Nam Dinh`rSheet1T ..# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khcPhn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to@Vn u t pht trin trn a bn tnh Nam nh nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh Doanh nghip H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 VV F A6 &x& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ahhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-A-aA.VZ@ 0 112 /3@3!@4%YZ@ /3 z@3y@4:ϧMZ@ / 3@3@ 4E X@ /! 3G@3@ 4S^@ /" 3@3@ 4kl~^@ /# 3e@3[@ 4Ib~/[@ /$ 3@3@ 4D7%!6Z@ /%3@3@4k)DZ[@ /&3Ё@3?4b:!@ 0' 554 /(3Q?A3!A4fZ@ /)33@30@4_Cy U@ /*3W@~ 3@4ĆZ@ 0+ 554 /,3H@3Q@4S[@ /-3a@3A@4Z[@ /3@3@4I_@ /3@3́@4s"M%Y@ /3L@3@4r~X@ /3@3@4\8Bɝ\@ 0 554 / 3_@3m@4pN\@ / 3@3l@4 J W@ / 3g@3@4 5PZ@ / 3g@3e@4#ތx3V@Dpl4666666666666@666666666 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3@3@ 4wEK3b@ !/!30@3@!4||b@ "/ "334 #/#3ҹ@3 @#4VZ>X@ $/$3@3@$4)\@ %/%3i@3@%4BByY@ &/&3@3@&4} FP@ '/'3@3p@'42>[@ (/(3'@3#@(4zӛT@ )/)3@3@)4ˊh[@ */*3&@3л@*4 .d_@ +/+38@3@+4w]@ ,/,3@3Ԭ@,4G ^@ -/-3@37@-4d@T:2b@ ./.3w@30x@.4uMAZ@/67780#7791#7792#7793#7794#7795#7796#7797#7798#7799#779:#779;#779<#779=#779>#779?#779Dl66666666666666@h@@#779&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@@՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F 'DWorkbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8