ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Ha Nam`YSheet1T .-* Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng= Hot ng lm thu cng vic gia nh trong cc h t nhn Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng 7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to # Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao >Vn u t pht trin trn a bn tnh H Nam nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG SPhn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khcPhn theo ngnh kinh t 2 Jpp.* F A &x& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ahhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-!@-!f@._H[\@ 0 112 /3T@3@45[@ /3@3Xp@4Y@ / 3@g@3@ 4s93^@ / 3$@3@@ 49|%V@ / 3v@3@ 4Oa@ / 3@3@ 4psJ)\@ / 3ĸ@3̺@ 4 [@ / 3@3A|@4|E4tb\@ 0! 554 /"3!@3!@4\@ /#3@3@45Z@ /$34@3$33339@4yئ_@ 0% 554 /&3@3%@4= [@ /'3@3@48]@ /(3e@3@4Y<^@ /)3@3AK@4T@\@ /*3O@3j@4T*J]@ /+~ 3@3yT@4ʻW@ 0, 554 /3@3[@4 =`@ /3@p@3{@4vb'vb'e@ /3І@3@@4G1b\@ /3@3{@4)cv' o\@ /3X@3A@4 *^@D~l466666666666D66666@6666 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3@3@ 4]tEa@ !/ !334 "/ "3ܤ@3@"419a^@ #/ #3@@3@#40 0_@ $/ $3@3@$4Z/[@ %/ %3!@3,@%4d@ &/&3@3@&4!XG\@ '/'3@`@3a@'4NNZ@ (/(3H@3J@(4UUUUU[@ )/)3@3@4vX@ */*38@3,@*4+x9/[@ +/+3@3@+4dT@ ,/,3&@3@,4颋.hW@ -/-3@3@-4zZ@ ./.3$@3$@%.4Y@D.D.d/67780#7791#7792#7793#7794#7795#7796#7797#7798#7799#779:#779;#779<#779=#779>#779?#779Dl66666666*6666M@h@@#779&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@噕@jO՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry FOWorkbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8