ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Hung Yen`Sheet1T .- Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng= Hot ng lm thu cng vic gia nh trong cc h t nhn Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to # Y t v hot ng cu tr x hi @Vn u t pht trin trn a bn tnh Hng Yn nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 :Pp F AS4&& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ahhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-K@-1A.i=([@ /# 3}@3@ 4ܹs[@ / 3z@3@ 4%JZ@ /$3<@3@4u.!J\@ /%3@3@4TRV@ 0& 554 /'3a@3@4A:;#\@ /(3v@3a@4rHlW@ /)3@@3r@4Xc@ 0* 554 /+3@3t@4 Vl\@ /,3}@3A(@4&Y@ /3@3@4ɼk1Y@ /3@34@4M[@ /3ؘ@3Ж@4{mĺV@ /3@3̿@4f\=e@ 0 554 / 3@3@4WR6[@ / 3@38@4Gi|d\@ / 3@3C@4qAGZ@ / 3@3@48+?!`@Dfl46666666666666666666666 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3P@3C@ 4Hxz^@ !/ !334 "/"3@3@N@"48(^@ #/#3@30@#4'Ni^\@ $/$3[@3@$4}łWZ@ %/%3p@34@%4+/e@ &/&3@3@&4{ %^@ '/'3P@3`@'4ޚ)]@ (/(3l@3N@(4#779?#779Dl6666666666666M@h@@#779&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@@1Ր՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry F8L凔Workbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8