ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Hai Duong`NSheet1T .-# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khcPhn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to AVn u t pht trin trn a bn tnh Hi Dng nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc 9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 [ [/ F A%H& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ahhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-A-9A.ZB6W@ 0 112 /3)A3QoA4vYn.}V@ /3@35@4U@Y@ / 3|@3v@ 4'VJW@ /! 3S@3@ 4$.Z@ /" 3!PA3ɠA 4;V@ /# 3}@3@ 4O[]@ / 3J@3@ 4P]h+[@ /$3A(@3x@4vA09^@ /%3^@3 Z@4'tXW@ 0& 554 /'3aA3@4ݻW@ /(3a@3H@4Z@ /)3@3@4;⎰Z@ 0* 554 /+3K@3z@4 &W@ /,3ɼA39;A4 7>V@ /3g A30A4 ȳs\@ /3@3! @4L\@ /3L@3@4Y@ /~ 3@3G3333g@4q"W@ 0 554 / 3@3@4P&Z@ / 3@3Ȟ@4Y@ / 3h@3@4w[`@ / 3@3L@44yY@Dpl4666666666666666666@666 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3HA3,A 47U@ !/!3@3@!45wL [@ "/ "334 #/#3:@3A@#4؉X`@ $/$34@3@$4S\@ %/%3E@3@%4 5[@ &/&3@3@&4,J#M@ '/'36@3L@'4qq[@ (/(3Ȕ@3@(4TR[@ )/)3h@3I@)4%͂jV@ */*3@3@*4]@ +/+38@3|@4a@ ,/,3(@3@,4pR@ -/-3+@3@-488Q@ ./.3t@3:@.4dp>^@/67780#7791#7792#7793#7794#7795#7796#7797#7798#7799#779:#779;#779<#779=#779>#779?#779Dl6666666666*666@h@@#779&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@Cy@B՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry FڇWorkbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8