ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Bac Ninh`GSheet1T .- Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to # Y t v hot ng cu tr x hi @Vn u t pht trin trn a bn tnh Bc Ninh nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay2 n L T* F A %7& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ahhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-@-!A.u7ڒ[@ 0 112 /3@3@4qKY@ /30b@3@4su>X@ / 3T@3x@ 4x/X@ /! 3@T@3 @ 4Lh/\@ /" 3@3A@ 4 };[@ /# 3A^@3{@ 4i\LF_@ / 3=@3@ 4a;b@ /$3@3@439^@ /%3>@3X@4J^@ 0& 554 /'3@3@4NDH[@ /(3л@3@4{^^@ /)3<@3P@4s^@ 0* 554 /+37@3A@4FWlY@ /,3U@3A@4,y-\@ /3@3@4p!za@ /3}@3\@4|\@ /3@3@4-w3<]@ /3@3@4)[@ 0 554 /3@3@4fbnu^Z@ / 3І@3@4e˖-i@ / 34@34@4Y@ / 3@3"@49WX@DZl4666666666666666666666* ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 30@3ܹ@ 4fv'#]@ !/ !3@3̥@!4(gX@ "/ "334 #/#3C@3,@#4؉؉Z@ $/$3@3@$4^@ %/%3@3pd@%4#~Z@ &/&3@3@&48d@ '/'3@3h@'4JxsY@ (/(3 r@3l@(4=S@ )/)3@3@)4\gX@ */*3X@3@*4]9 \@ +/+3@3@+4P^C^@ ,/,3`@3p@,4iR@ -/-3@36@-4eCjY@ ./.3@3r@.4hP̶^@/67780#7791#7792#7793#7794#7795#7796#7797#7798#7799#779:#779;#779<#779=#779>#779?#779Dl66666666666666@h@@#779&>@@@@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@m@3w՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry Fp2·Workbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8