ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Ha Tay``Sheet1T .. Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khcPhn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to # Y t v hot ng cu tr x hi >Vn u t pht trin trn a bn tnh H Ty nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG SPhn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh Doanh nghip H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 j DFv F A$%T& dMbP?_*+%h"h??U} ,} ` } @ } } Ahhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,- A-VA./-]@ 0 112 /3e@3@4RaAub6\@ /3g@3k@4cXF\@ / 3@3@ 4jyZ@ /! 3X@3@ 4FZ@ /" 3c@3 @ 4r^@ /# 3@3A@ 40Xg]@ /$ 3&@3r@ 4C_@ /%3@3!@4uuG]@ /&3Px@3@4\@_@ 0' 554 /(3@3A4Rlv]@ /)3A@3 ~@4;ac?Z\@ /*3l@3@4]1ˑ\@ 0+ 554 /,3@3@4W+[@ /-3m@3H@4<#!`@ /3o@3@4ٝ4b@ /3a@3@4%qq\@ /3d@3@4!b@ /3@3(@4;E [@ 0 554 /3@3@4 |^@ / 3a@3g@4n۶m`@ / 3@u@3@e@4I@ / 3 @3@4(O ^@DZl4666666666666666666666* ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3m@30t@ 4ur. a@ !/ !3@3@!4.1kp@ "/ "334 #/#3V@3(@#4PY@ $/$3x@38@$4_ )yW@ %/%3@3N@%4߅=Z@ &/&3@30@&41f@ '/'3@31@'4`B{ %W@ (/(3~@3@(4 Z@ )/)3@3M@)4F1ŖyY@ */*3H@3U@*4!Hh]@ +/+3@34@+4_ǯZ@ ,/,3@3@,4`w[@ -/-3@3@4Pd@ ./.3@3A@.4aKY@/67780#7791#7792#7793#7794#7795#7796#7797#7798#7799#779:#779;#779<#779=#779>#779?#779Dl666666666666*6@h@@#779&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@`@j՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry FćWorkbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8