ࡱ> %$ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x |  (@ x@ |@ |@ x x ! A l   A  | A  | A  8 #<  x  h Normal_Ha Noi`dSheet1T .." Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng 7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to @Vn u t pht trin trn a bn T.P Hi Phng nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG SPhn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh Doanh nghip H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 RJx F A(%`& dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } Ahhh????? ? ? ? ? ??????????????????? !!!" #$$ %&~ '<@ ( )#**+ ,-A-A.48p[@ 0 112 /3t@3:A4p(g[@ /3;@30@4>H;[@ / 3fA3A 4 > cnY@ /! 3@3!@ 4 n[@ /" 3@3@ 4`^@ /# 3R@3~@ 4j S\@ /$ 3 _@3#@ 4n}6^@ /%3@3 @4ԛ[@ /&3@3@4dyZ@ 0' 554 /(3@3]A4[@ /)3A@3!z@4C3 Z@ /*3G@3@46E^@ 0+ 554 /,3@@3@4v`E\@ /-3A3A4\W\@ /3aB@3Av@4T\ l^@ /3qA3@4,!1[@ /3L@3#@4\^@ /3po@3@4d0`U@ 0 554 / 3u@3@4 <{7^@ / 3@3[@4S`Z@ / 3@3W@4O[@ / 3C@3@4ڝY@Dfl46666666666666666666666 ?!?"?#?$?%?&?'?(?)?*?+?,?-?.?/h0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3@3@ 4njZ@ !/!3@3pe@!4Te?"_@ "/ "334 #/#3+@3@#4[@ $/$3A@3@$4b _@ %/%3a@3A%4>{HL [@ &/&3`@3@&4؉X`@ '/'3Բ@3K@'4kKIkK\@ (/(3g@3@(4{^X@ )/)3@3t@)4eY[@ */*3h@3o@*4E^_@ +/+3^@3ij@+4[J W@ ,/,3@3ܴ@,4Vhϔ]@ -/-3=@3@@-4$,4r\@ ./.3@3g@.4Ro9$[@/67780#7791#7792#7793#7794#7795#7796#7797#7798#7799#779:#779;#779<#779=#779>#779?#779Dl66666666666666@h@@#779&>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@o@a՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#Root Entry FPWorkbook&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8