ࡱ> '& F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   ( ( 8 8  8 8 #< h ! ! "  H  ( x x |  (@ x@ |@ |@ x ! A l   A  | A  | A  A <  8 #<  x  h Normal_Ca nuoc`Sheet1T // Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng/ Hot ng ca cc t chc v on th quc t Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng 7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to " Y t v hot ng cu tr x hi=Vn u t pht trin trn a bn T.P H Ni nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo thnh phn kinh t Khu vc Nh nc9 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr, x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh Doanh nghip H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay 2 $Q9 F B")T* dMbP?_*+%hM\\NTNHUONG\HP LaserJet 54C odXXLetterDINU"4" "dXX??U} ,} } } Bhhh;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!" #$% &'~ (<@ ) *#%%+ ,-K-@@.GϞ^@ 0 112 /3-,A3@#@4P_]@ / 3@3a@4N6TZ@ /! 3f@3"A 4^]@ /" 3ZA3A 4]o64\@ /# 3A3A 4F=__@ /$ 3Y@3A 4 .\@ /% 3)@3h@ 4Qwƽ?`@ /&3aO@3@4V [@ /'3A3}A4Wc@ 0( 554 /)3MbXK@3ʡE @4tk_@ /*31A3@4NZ@ /+3K7[@3~@4"O]@ 0, 554 /-3qIA3@4p[@ /.3IA3A4\L~D`@ /3p A3A45ƪa@ /3~@3s A4a^@ /3S@3@4}˷|7_@ /3!A3?A4>HI`@ 0 554 / 3@3@4/]@ / 3@e@3@4ab@ / 3,@3@4\*i\@ / 3@@3f@4S^@Dl46666666666D6D666666666 ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;0h1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ / 3A3a> A 4ݫVE_@ !/!3po@3+@!4#88:?#88:Dl666666666666666@h@Ah@@#88:A#88:L>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@@(t՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#$%Root Entry F g8Workbook*SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8