л¤ЯА▒р>■  ■   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    F═┴ђр░┴Р\pnxmai B░a└=ю»╝=­ :Щ#8X@Ї"и┌1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1­ љ.VnTime1 ­ љ.VnArial1­ љArial1­ ╝Arial1╚ љArial1╚ ╝Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)Яш  └ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Я └ Я+ш  Э└ Я)ш  Э└ Я,ш  Э└ Я*ш  Э└ Яш  └ Я ш  Э└ ЯA!└ ЯA)└ ЯA)└ ЯA!└ ЯA!└ ЯA)└ ЯA#└ Я A(8@└ Я A"<@└ Я A"<@ └ Я A"8@ └ Я A(8└ Я A"8 └ Я A< └ Я └ Я A(└ Я A#└ Я A#└ Я A#└ Я A └ Њђ Њђ Њђ Њђ Њђ Њ Normal_B150V0Њђ `ЁпSheet1ї«┴┴TЇЧ:YG  H┘ th░Аng nghiКp vЯ d╦ch vт% 100.0 7.7 13.5 20.4 31.8 35.5 7.6 20.5 16.6 26.4 46.8 7.4 20.6 14.5 20.2 53.2 17.7 29.5 43.5 12.2 24.4 9.8 48.8 10.1 30.5 27.0 19.4 30.9 7.8 27.8 21.8 56.4 7.5 11.8 20.1 33.3 34.8 7.9 15.9 37.6 7.0 28.7 28.4 23.2 24.9 16.7 30.6 23.6 29.8ITэ lК cрc § ki┐n v┴ nh№ng nguyЖn nhРn chьnh dФn t█i dы ki┐n trЖn ╦a bЯn @cБ n░█c nm 2001 khЗng Дu t░ hoиc Дu t░ ьt hАn so v█i nm 2000TНng sЛCрc nguyЖn nhРn #MЗi tr░Пng phрp l§ khЗng thuГn lсiThi┐u th╦ tr░Пng tiЖu thтHiКu quБ SXKD thЦpKhз khn huy ┘ng vЛnNguyЖn nhРn khрc TнNG Sл Doanh nghiКp NhЯ n░█c Trung ░Аng quБn l§  ╦a ph░Аng quБn l§ с cН phДn hoр DN ngoЯi quЛc doanhDN cз vЛn Дu t░ trыc ti┐pcуa n░█c ngoЯi H┘ $ H┘ nЗng, lРm nghiКp vЯ thuэ sБn H┘ cЗng nghiКp vЯ XD JT ОЈ' ▀w /К  ¤g  ┬[  F═┴ђ ћ  dЧЕымMbP?_*+ѓђ%hЂ┴ЃёА"hЯ?Я?U} └} ђ } а} ђ} Я} @h@h@h@h└8└h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@§ 3Й§ 4ЙЙ§ § 5§ 6Й Й !"§ #7§ #8§ #9§ #:§ #;Й$$$$$$$§ %<§ (§ &§ &§ &§ (§ (§ )=§ '§ &§ & § & § ' § ' § )>§ '§ & § &§ &§ &§ '§ )?§ '§ &§ &§ &§ '§ '§ )=Й $$$$$$§ )@§ '§ &§ '§ &§ '§ '§ )A§ '§ &§ '§ '§ &§ '§ )BЙ $$$$$$§ )C§ '§ &§ '§ & § &§ '!§ )D§ '§ &"§ &#§ &$§ '%§ '&§ )E§ '§ &§ &'§ &(§ ')§ ')§ )F§ '§ &*§ '+§ ',§ &-§ '.§ )§ '§ &"§ &/§ '0§ &1§ '2О* h$$$8Tbbbb$bb$bbbb>Х@т№7 ■ ЯЁЪЫщOhФЉ+'│┘0а@HXh ђ їўСnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@ђt█╚ђј─@█є▄ђј─■ Н═Ню.ЊЌ+,щ«0╚ PXh pxђѕ љ БСTCTKShA Sheet1  Worksheets ■    ■   ■   §   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Root Entry         └FP╦'ЁЄћ─■   Workbook            ЉSummaryInformation(     DocumentSummaryInformation8