–ѕа°±б>ю€ ,ю€€€ю€€€+€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ FЌЅАб∞Ѕв\pnxmai B∞aј=ЬѓЉ=р :ъ#8X@Н"ЈЏ1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1 р€Љ.VnArial1р€Р.VnTime1 »€Р.VnArial1 р€Р.VnArial1 »€Љ.VnArial1 “€Р.VnArial1р€РArial1р€ЉArial1»€РArial1»€ЉArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)ах€ ј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј а ј а+х€ шј а)х€ шј а,х€ шј а*х€ шј ах€ ј а х€ шј аA)ј аA!ј аAј а A ј аA ј аA#ј а A ј а A)ј а A)ј а A)ј а A ј а A!ј а A!ј а A(8@ј а A"<@ј а A"<@ ј а A"8@ ј а A(8ј а A"8 ј а A< ј а A"8ј а A8ј а Aј аA"8ј аA"<ј аA"8ј аA(ј а A#ј а A#ј аA#ј а A ј а A ј УА€УА€УА€УА€УА€У Normal_B150V0УА€`Е Sheet1МЃЅЅTНь≠YV  Hў th∞°ng nghi«p vа dЋch vе 20462 1567 2770 4173 6497 7268 831 63 170 138 219 389 282 21 58 41 57 150 549 42 112 97 162 239 5 10 4 20 1144 116 349 309 222 353 436 34 121 95 44 246 18010 1349 2120 3627 6002 6260 12583 952 1000 2006 4728 4730 1769 123 508 503 410 441 3658 274 612 1118 864 1089<Nhпng nguyкn nhвn chнnh dЂn tџi dс kiњn trкn Ћa bаn c£ n∞џc8nm 2001 khфng Іu t∞ hoЈc Іu t∞ нt h°n so vџi nm 2000T’ng s—Cбc nguyкn nhвn #Mфi tr∞Ёng phбp lэ khфng thu≠n lгiThiњu thЋ tr∞Ёng tiкu thеHi«u qu£ SXKD th•pKhу khn huy ўng v—nNguyкn nhвn khбcЁ kiњn T‘NG S– Doanh nghi«p Nhа n∞џc Trung ∞°ng qu£n lэ Ћa ph∞°ng qu£n lэг c’ phІn hoб DN ngoаi qu—c doanhDN cу v—n Іu t∞ trсc tiњpcзa n∞џc ngoаi Hў $ Hў nфng, lвm nghi«p vа thuч s£n Hў cфng nghi«p vа XD€Z Н ХЁ е- 5} ЕЌ ’ %m uљ ≈ВКЯІ FЌЅА  j”s"Я.m3}4  dь©с“MbP?_*+ВА%hБЅГД°"hа?а?U} †} `}  }  j!!hј!hј!hј!hј!8ј!hј!hј!hј!hј !hј !hј !hј !hј !hј!hј!hј!hј!hј!hј!hј!hј!hј!hј!hј!hј!hј!hј!hј!hј!hј!hј!hјэ AЊF э  BЊF ЊH!!!!!!!"""""""""""""""""""""""""" #э $Cэ %DЊB&&&&"""""""""""""""""""""""""" Њ '(э )Eэ )Fэ )Gэ )Hэ )IЊ:"""""""""""""""""""""""""" ЊH'******"""""""""""""""""""""""""" Њ +,э .JЊB----///,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, э 0Kэ 3э 3э 3э 3э 3э 3Њ:44444444444444444444444444 э 5Lэ 2э 2э 2 э 2 э 2 э 2 Њ:11111111111111111111111111 э 5Mэ 2 э 2э 2э 2э 2э 2Њ: 11111111111111111111111111 э 5Nэ 2э 2э 2э 2э 2э 2Њ: 11111111111111111111111111 э 5LЊF 11111111111111111111111111111111 э 5Oэ 2э 2э 2э 2э 2э 2Њ: 11111111111111111111111111 э 5Pэ 2э 2э 2э 2 э 2!э 2"Њ: 11111111111111111111111111 э 5QЊF11111111111111111111111111111111 э 5Rэ 2#э 2$э 2%э 2&э 2'э 2(Њ:11111111111111111111111111 э 5Sэ 2)э 2*э 2+э 2,э 2-э 2.Њ:11111111111111111111111111 э 5Tэ 2/э 20э 21э 22э 23э 24Њ:11111111111111111111111111 э 5Uэ 25э 26э 27э 28э 29э 2:Њ:11111111111111111111111111 э 5э 2;э 2<э 2=э 2>э 2?э 2@Њ:11111111111111111111111111 ЊH411111111111111111111111111111111 ЊH411111111111111111111111111111111 ЊH411111111111111111111111111111111 ЊH411111111111111111111111111111111 ЊH411111111111111111111111111111111 ЊH411111111111111111111111111111111 ЊH411111111111111111111111111111111 ЊH411111111111111111111111111111111 ЊH411111111111111111111111111111111 ЊH411111111111111111111111111111111 ЊH411111111111111111111111111111111 ЊH411111111111111111111111111111111 „DHlXXLlТLb††††X††X†††††LLLLLLLLLLL !hј!!hј"!hј#!hј$!hј%!hј&!hј'!hј(!hј)!hј*!hј+!hј,!hј-!hј.!hј/!hј0!hј1!hј2!hј3!hј4!hј5!hј6!hј7!hј8!hј9!hј:!hј;!hј<!hј=!hј>!hј?!hјЊH 411111111111111111111111111111111 ЊH!411111111111111111111111111111111 ЊH"411111111111111111111111111111111 ЊH#411111111111111111111111111111111 ЊH$411111111111111111111111111111111 ЊH%411111111111111111111111111111111 ЊH&411111111111111111111111111111111 ЊH'411111111111111111111111111111111 ЊH(411111111111111111111111111111111 ЊH)411111111111111111111111111111111 ЊH*411111111111111111111111111111111 ЊH+411111111111111111111111111111111 ЊH,411111111111111111111111111111111 ЊH-411111111111111111111111111111111 ЊH.411111111111111111111111111111111 ЊH/411111111111111111111111111111111 ЊH0411111111111111111111111111111111 ЊH141111111111111111 ЊF2 ЊF3 ЊF4 ЊF5 ЊF6 ЊF7 ЊF8 ЊF9 ЊF: ЊF; ЊF< ЊF= ЊF> ЊF? „Dд lLLLLLLLLLLLLLLLLLLJJJJJJJJJJJJJ@!hјA!hјB!hјC!hјD!hјE!hјF!hјG!hјH!hјI!hјJ!hјK!hјL!hјM!hјN!hјO!hјP!!hјQ!!hјR!!hјS!!hјT!!hјU!!hјV!!hјW!!hјX!!hјY!!hјZ!!hј[!!hј\!!hј]!!hј^!!hј_!!hјЊF@ ЊFA ЊFB ЊFC ЊFD ЊFE ЊFF „DЖlJJJJJJJ`!!hјa!!hјb!!hјc!!hјd!!hјe!!hјf!!hјg!!hјh!!hјi!!hј„»і>ґ@еп7 ю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0†@HXh А МШдnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@АXНЇАОƒ@Да≈АОƒю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0» PXh pxАИ Р £дTCTKShA Sheet1  Worksheets ю€€€ !"ю€€€$%&'()*ю€€€э€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€ јFP!лpЗФƒю€€€Workbook€€€€€€€€€€€€о4SummaryInformation(€€€€DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€#