л¤ЯА▒р>■  ■   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    F═┴ђр░┴Р\pnxmai B░a└=ю»╝=­ :Щ#8X@Ї"и┌1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1­ љ.VnTime1 ╚ љ.VnArial1­ љArial1­ ╝Arial1▄ љArial1╚ љArial1╚ ╝Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)Яш  └ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Я └ Я+ш  Э└ Я)ш  Э└ Я,ш  Э└ Я*ш  Э└ Яш  └ Я ш  Э└ ЯA(└ ЯA!└ ЯA!└ ЯA)└ Я A(└ Я A+└ Я A(8@└ Я A"<@└ Я A"<@ └ Я A"8@ └ Я A(8└ Я A"8 └ Я A< └ Я A"8└ Я A(└ Я A#└ Я A#└ Я A#└ Я A └ Я A └ Я └ Њђ Њђ Њђ Њђ Њђ Њ Normal_B150V0Њђ `ЁASheet1ї«┴┴TЇЧeYK% 100.0 20.7 31.6 19.9 31.5 20.2 17.3 53.7 50.5 19.2 14.2 13.2 57.3 56.7 16.2 14.6 19.8 51.5 46.5 21.2 14.0 18.9 56.1 57.9 21.3 26.2 54.3 38.6 15.5 7.5 17.8 61.5 35.3 13.5 18.4 20.9 21.6 8.5 37.5 23.6 20.4 16.4 7.0 42.6 25.4 19.7 35.6 26.9 25.0 47.8 8.1 13.8 15.9CTэ lК cрc § ki┐n v┴ nh№ng nguyЖn nhРn chьnh dФn t█i dы ki┐n Дu t░ 5trЖn ╦a bЯn cБ n░█c nm 2001 l█n hАn so v█i nm 2000TНng sЛCрc nguyЖn nhРnMЗi tr░Пng phрp l§ thuГn lсiM▀ r┘ng ░сc th╦ tr░Пng&Нi m█i thi┐t b╦ mрy mзc vЯ cЗng nghКChuy├n Нi ph░Аng рn sБn xuЦtNguyЖn nhРn khрc TнNG Sл Doanh nghiКp NhЯ n░█c Trung ░Аng quБn l§  ╦a ph░Аng quБn l§ с cН phДn hoр DN ngoЯi quЛc doanhDN cз vЛn Дu t░ trыc ti┐pcуa n░█c ngoЯi H┘ $ H┘ nЗng, lРm nghiКp vЯ thuэ sБn H┘ cЗng nghiКp vЯ XD  H┘ th░Аng nghiКp vЯ d╦ch vт Rі нV$ дt Ш─ F ќd Тќ Ы t$д F═┴ђ §?  dЧЕымMbP?_*+ѓђ%hЂ┴ЃёА"hЯ?Я?U} а}  h@h@h@h└└h└h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@§ 6Й§ 7ЙЙ§ § 8§ 9ЙЙ  !§ ":§ ";§ "<§ "=§ ">Й ######§ $?§ '§ %§ '§ %§ '§ %§ (@§ &§ %§ &§ & § % § % § (A§ &§ % § & § &§ %§ %§ (B§ &§ %§ &§ &§ %§ %§ (@Й ))))))§ (C§ &§ %§ &§ &§ %§ %§ (D§ &§ &§ &§ &§ %§ %§ (EЙ ******§ (F§ &§ %§ & § &!§ %"§ %#§ (G§ &§ %$§ %%§ %&§ &'§ %(§ (H§ &§ %)§ %*§ %+§ &,§ &-§ (I§ &§ %.§ &/§ &0§ %§ %§ (J§ &§ &1§ &2§ %3§ %4§ %5О* h$$$8Tbbbb$bb$bbbb>Х@т №7 ■ ЯЁЪЫщOhФЉ+'│┘0а@HXh ђ їўСnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@ «ђј─@ђ■*Иђј─■ Н═Ню.ЊЌ+,щ«0╚ PXh pxђѕ љ БСTCTKShA Sheet1  Worksheets ■    ■   ■   §   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Root Entry         └F0ўВYЄћ─■   Workbook            ▓SummaryInformation(     DocumentSummaryInformation8